Fredag 31 oktober 2014

Organ Transplants Enter New Phase of Donations, Official Says – Caixin

Huang Jiefu, ordförande för den Nationella kommittén för organtransplantationer och biträdande hälsominister, säger att de kinesiska sjukhusen omedelbart kommer att upphöra med att ta organ från avrättade fångar. Om det blir verklighet innebär det att Huang håller sitt löfte från 2012, då han försäkrade att: ”kinesiska organtransplantationer helt och hållet kommer att ha avslutat sitt beroende av donationer från avrättade fångar inom två år.” Som VFL har skrivit om tidigare så kommer en betydande del av de transplanterade organen i Kina från just avrättade fångar, 2009 uppskattade Amnesty att det rörde sig om hela 65 procent.  

China convicts over 13,000 officials for bribery – Xinhua

Åklagarämbetet meddelar att under årets första nio månader åtalades hela 21 652 statstjänstemän och partikadrer för korruption. 13 437 personer har redan fått sin dom och utav dessa förklarades 13 414 vara skyldiga och enbart 23 personer oskyldiga. Det stämmer överens med Kinas höga andel fällande domar (99,3 procent för förra året, jämförbart med bl.a. Japan och Ryssland) som kan ses som en indikation på att när en person lagförs ses den automatiskt som skyldig.

Hong Kong Protesters Mull Beijing Trip to Seek Talks – Bloomberg

Representanter för proteströrelsen Occupy Central i Hongkong uppger för pressen att de funderar på att ta sig till Beijing nästa vecka, då den amerikanske presidenten Barack Obama besöker staden i samband med toppmötet för Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Antagligen är detta ett taktiskt uttalande från demonstranternas sida, det är svårt att tänka sig att de tror att de kan ha en chans att få till samtal med ledare i Beijing, i synnerhet när politiska ledare från utlandet är på besök. Tankarna går direkt till den sovjetiske presidenten Michael Gorbatjovs besök i den kinesiska huvudstaden under ockupationen av det Himmelska Fridens torg 1989.

China’s obsession with vertical cities – The Guardian

Om den kinesiska skyskrapsexplosionen och framtiden för landets vertikala urbanisering: Suzhou will soon boast the world’s third-tallest building, the 700m Zhongnan Centre. Other Chinese cities joining the upward rush include Shenzhen, Wuhan, Tianjin and Shenyang. By 2020, China is set to be home to six of the world’s 10 tallest buildings, although none will top the globe’s current highest, the 828m Burj Khalifa in Dubai.

In war on smog, struggling China steel mills adapt to survive – Reuters

Försöken att få bukt med Kinas svåra luftföroreningar skapar problem för de kinesiska stålverken. För att göra luften lite mer uthärdlig för de utländska gästerna under APEC-toppmötet kommer till exempel stålverken runt huvudstaden att stänga tillfälligt: Dozens of steel mills in industrial areas straddling the capital are set to shut from Nov. 1 to cut smog before leaders, including U.S. President Barack Obama, attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) meeting. China had imposed similar shutdowns on industry during the 2008 Beijing Olympics. With air pollution readings hitting an eight-month high in mid-October, the government is aiming to clear the skies and avoid another embarrassment after the city’s marathon this month, where many participants ran with gas masks. Forecasters have warned of the smog worsening this week.

Plenum didn’t decide on Zhou graft case ‘as he is no longer state leader’ – SCMP

Kommunistpartiet ger den officiella förklaringen till varför det fjärde plenumet inte tog något beslut angående pensionerade säkerhetsministern Zhou Yongkang som står under utredning för korruption. En alternativ förklaring kan vara att man inte ännu lyckats enas om hur den en gång mycket inflytelserike Zhous fall ska hanteras. Jiang Wei, head of the Office of the Central Leading Group for Judicial Reform, the body overseeing wide-ranging changes to the legal system, said: ”Zhou … no longer serves as a central leadership official. Therefore, there is no decision related to his case at the fourth plenum.”

What does Xi mean by “rule of law”? – China Media Project

Vad innebär egentligen ”socialistiskt lagstyre med kinesiska förtecken” och vad har det för koppling till Mao Zedongs upplyftande av distriktet Fengqiao i Zhejiang till modell för hur ”reaktionära element” skulle hanteras? The “Fengqiao experience” (枫桥经验) remains a fresh approach today, full of possibility precisely because it pays attention to the use of rule of law methods to dissolve tensions, so that “the demands of the masses are resolved reasonably, unreasonable demands dealt with through targeted education, and illegal conduct handled properly in accord with the law” — and the two dilemmas are resolved within the framework of rule of law.

Fjärde plenumet om Lagstyre (29 oktober 2014)

Xinhua har publicerat kommunikén från förra veckans fjärde plenum i sin helhet (VFL gick igenom delar av kommunikén den 24 oktober). “KKP Centralkommittés beslut angående några viktiga frågor kring det övergripande främjandet av landets styre i enlighet med lagen” består av sju övergripande rubriker under vilka olika aspekter av kommunistpartiets riktlinjer för reformer av rättsväsendet läggs fram:

I. Framhärda på vägen mot socialistiskt lagstyre med kinesiska förtecken, konstruera ett  system för socialistiskt lagstyre med kinesiska förtecken 

Kommunikéns första del är ideologisk och placerar det föreslagna projektet i en partihistorisk kontext. De obligatoriska referenserna till det tredje plenumet 1978 (som representerar startskottet för Deng Xiaopings reformer) och de föregående generalsekreterarnas ideologiska principer legitimerar de föreslagna förändringarna. De grundläggande principerna för ”socialistisk lagrätt med kinesiska förtecken” består utav de följande: kommunistpartiets ledarskap; folkets centrala position; allas likhet inför lagen, lagstyre (法) ska kombineras med ett moraliskt (德) styre (inklusive både ”socialistiska kärnvärden” och ”kinesisk traditionell moral”); Kinas verkliga förhållanden som startpunkt, det vill säga Kinas ”lagstyre” behöver inte nödvändigtvis se ut som lagstyre gör i andra länder utan ska ta hänsyn till inhemska förhållanden, ”kinesiska förtecken” och ”den kinesiska lagkulturens kärna”.

II. Förbättra det socialistiska lagsystemet med kinesiska förtecken där konstitutionen står i centrum, förstärk implementeringen av konstitutionen

Utöver byggandet av ett system för lagstyre (法治体系) så förespråkas även generella reformer av lagsystemet (法律体系). Implementeringen av konstitutionen ska förbättras och man ska göra det lättare för den nationella folkkongressens — Kinas högsta lagstiftande organ — att se till att konstitutionen efterföljs. Dessutom ska de generella kunskaperna om konstitutionen höjas, bland annat inrättas formellt den redan existerande ”konstitutionsdagen” den fjärde december.

Ett problem med att höja medborgarnas kunskaper om konstitutionen är att det inte är fritt fram för landets domstolar att referera till detta förhållandevis liberala dokument. Advokater och domare har inte rätt att tolka konstitutionen eller använda nationella lagar för att påvisa att lokala regelverk är ogiltiga, tolkningsföreträdet är i princip förbehållet den nationella folkkongressen, det finns således ingen klar separation mellan lagstiftande och verkställande makt. Om medborgares kunskaper om konstitutionen höjs utan en ökad maktfördelning, förstärkt normhierarki och möjligheter till någon form av konstitutionell prövning kan det potentiellt leda till ökad frustration istället för ökat lagstyre.

Lagstiftningen ska också förbättras i enlighet med ”demokratiska” och ”vetenskapliga” principer. Ekonomin lyfts fram som ett särskilt viktigt område, ”den socialistiska marknadsekonomin är till sin natur en ekonomi styrd i enlighet med lagen”. En av de viktigaste drivkrafterna bakom dessa reformer lär vara att förbättra miljön för privata investerare på den kinesiska marknaden och förbättra förutsägbarheten. Det gäller röra sig ifrån dagens Vilda Västern-liknande ekonomi där det är svårt att veta vad som gäller idag och nästintill omöjligt att veta vad som kommer att gälla imorgon.

III. Fördjupa insatserna för att främja administrering i enlighet med lagen, påskynda konstruktionen av en regering för lagrätt 

Myndigheterna ska utföra sina uppdrag i enlighet och med hjälp av lagen. En förstärkning av de normer och lagar som gäller för administrationen av landet ska leda till ett mera enhetligt och förutsägbart myndighetsarbete. Även de instanser som utformar policy ska i högre grad agera i enlighet med lagar och förordningar, liksom polisväsendet. Ökad översyn och fler restriktioner implementeras både inom myndigheter och partiet,  dessutom ska ökad transparens gälla på samtliga nivåer.

IV. Garantera att lagen är rättvis, förhöj lagens trovärdighet 

För att se till att lagen implementeras rättvist ska partiet och myndigheter främja domstolarnas och åklagarämbetets prestige och inte lägga sig i deras arbete. Politisk inblandning i domstolarnas arbete kommer att leda till disciplinåtgärder och rentav åtal om inblandningen leder till en felaktig dom.

Direkt och indirekt inblandning från partiet förekommer på alla nivåer av rättsväsendet, om dessa regler verkligen skulle efterföljas skulle det innebära en omfattande förändring av hur Kina styrs. Men det är ett stort om.

V. Öka medvetenheten kring lagstyre hos hela folket, främja konstruktionen av ett samhälle styrt av lagen 

En aspekt av lagstyre som ofta lyfts fram i internationella sammanhang är medborgarnas kunskap om sina rättigheter och för detta krävs såklart utbildning. Under rubrik nummer fem förespråkas insatser för att höja kunskaperna om lagen inom partiet och bland skolelever. Bland annat ska lektioner i lagstyre hållas i grundskolan.

Men som nämnts ovan är det ett problem att det i dagens läge kan vara mycket svårt för en medborgare att verkligen kunna utöva sina rättigheter, även om kunskapen finns. Att höja kunskapsnivån utan att förbättra möjligheterna för medborgarna att använda lagen mot makten kan vara farligt. Eventuellt är selektiv utbildning en del av hur detta ska hanteras: ”Det gäller att med bestämdhet etablera idén att makt innebär ansvar och att rättigheter innebär skyldigheter”. Det viktig är nog att medborgarna ska lära sig hur de ska följa lagen, inte hur de ska använda lagen för att påvisa systematiska orättvisor.

VI. Förstärk byggandet av lagrättens arbetstrupper

Rubrik nummer sex är tillägnad hur man ska få till stånd en professionalisering och specialisering av landets juridiska expertis. Det gäller så klart att ”sätta politisk och ideologisk konstruktion i första rummet” och utbilda juristerna i socialistiska kärnvärden och i hur de ska ”stödja partiets åtagande”.  De ska vara “lojala till landet, lojala till folket och lojala till partiet” men de ska också bli mer professionella och specialiserade med hjälp av ett förbättrat regelverk.

VII. Förstärk och förbättra partiets ledarskap över det genomgående främjandet av ett land styrt i enlighet med lagen 

Om det var någon som mot förmodan började fundera över om partiet verkligen hade så mycket med det här att göra, frukta inte! Hela den sista delen tillägnas  partiets ledarskap. Det slås fast att partiet ska styra i enlighet med lagen och konstitutionen, att partikadrer ska utbildas i lagen och i att ”tänka juridiskt” i sitt arbete, att armén ska styras i enlighet med lagen (för vilket den socialistiska principen om ”partiets absoluta ledarskap över armén” av någon anledning är särskilt viktigt) och att principen om ”ett land, två system” ska upprätthållas.

En punkt tillägnas partiets interna regelverk och disciplin, särskilt intressant med tanke på den pågående kampanjen mot korruption. Det står att alla överträdelser av partireglerna måste ”hanteras med stränghet” och att små misstag måste rättas till tidigt för att förhindra större misstag och att regelbrott blir till lagbrott. Partiet måste kämpa för att ”överkomma formalism, byråkratism, hedonism och överdåd” och korruption ska ”bestraffas hårt i enlighet med lagen och definitivt inte med mjuk hand.”

Hela kommunikén finns i engelsk översättning tack vare bloggen China Copyright and Media.

Som en liten brasklapp gäller det att påpeka att kommunikén består av ett gäng normativa uttalande om hur det ser ut idag och om möjliga reformer, det är inte en konkret handlingsplan. Om principerna som läggs fram skulle efterlevas på ett konsekvent sätt är det svårt att se att det inte skulle ha en enorm inverkan på Kinas politiska system. Men vi kan nog snarare förvänta oss gradvisa, försiktiga reformer inom vissa av de områden som tas upp i kommunikén.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Måndag 27 oktober 2014

Obama’s Hong Kong quandary – Politico

USA:s president Barack Obama har varit försiktig vad gäller protesterna i Hongkong. Trots inhemska påtryckningar har presidenten inte gjort några offentliga uttalanden till stöd för demonstranterna.  Statssekreterare John Kerry uppgav pliktskyldigt att USA ”stödjer allmänna val i Hongkong i enlighet med dess basic law”, något som möttes av ett lika pliktskyldigt standardsvar från kinesiskt håll: USA bör inte blanda sig i Kinas interna angelägenheter. Ett skäl till återhållsamheten lär vara Obamas kommande statsbesök till Beijing: the West Wing has been quiet on the issue in recent weeks, as officials prepare for Obama’s meetings in Beijing with President Xi Jinping on Nov. 12. And no one at the White House has come under intense questioning from the media about the volatile situation. No reporter appears to have raised the issue in the past three weeks at White House press briefings either in Washington or on the road.

Hong Kong Protesters Delay Referendum Amid Differences – Bloomberg

Förra veckan uppgav representanter för studentföreningarna som varit drivande i proteströrelsen Occupy Central att demonstranterna skulle hålla en omröstning för att avgöra hur protesternas framtid borde se ut. Men igår kväll meddelade studentledarna att ingen omröstning kommer äga rum, på grund av att man inte lyckats enas om hur omröstningens frågeställning bör se ut.

China to hasten establishing circuit courts – Xinhua

Efter att kommunistpartiets fjärde plenum fokuserade på lagstyre, meddelar nu Kinas högsta domstol att arbetet för att inrätta cirkulerande domstolar ska påskyndas. Xinhua ger inga detaljer, men kinesisk media rapporterar att det rör sig om sex nya domstolar som var och en får ansvar för en sjättedel av landet. De nya domstolarna kommer utgöra en högre instans än de provinsiella domstolarna och i framtiden kommer de att pröva fall som idag skulle tas upp av högsta domstolen. ”I framtiden kommer inte fallen att prövas av högsta domstolen, utan kommer kunna prövas direkt av de cirkulerande domstolarna, man kan säga att de cirkulerande domstolarna motsvarar en gren av den högsta domstolen”, kommenterar en före detta chefsforskare vid justitiedepartementet. Dessutom meddelar Xinhua att specialdomstolar för immaterialrätt kommer etableras i Beijing, Shanghai och Guangzhou.

China considers abolishing death penalty for nine crimes – Reuters

I ett förslag till den Nationella folkkongressen — Folkrepubliken Kinas lagstiftande instans — föreslås det att dödsstraff tas bort som möjlig påföljd för nio brott. Crimes that would be exempt from capital punishment under the amendment include ”smuggling weapons, ammunition, nuclear materials or counterfeit currencies; counterfeiting currencies; raising funds by means of fraud; and arranging for or forcing another person to engage in prostitution”, Xinhua said.

China considers harsher law to crack down on terrorism – Xinhua

Förslaget om ytterligare begränsningar av dödsstraffet är i linje med straffets skarpt nedåtgående tendens de senaste åren, medan förslaget om hårdare straff för ”terrorrelaterade” brott är i linje med den pågående kampanjen för att ”slå hårt mot terrorism”. Kina saknar idag särskilda nationella lagar för terrorism.  Several items are expected to be added to current terror-related stipulations. The draft amendment to the Criminal Law was submitted on Monday to the Standing Committee of the National People’s Congress (NPC) for a first reading during the legislature’s bi-monthly session, which runs from Monday to Saturday.Those promoting terrorism and extremism by producing and distributing related materials, releasing information, instructing in person or through audio, video or information networks will face more than five years in prison in serious cases. Those who instigate violent terror activities will also face the same punishment, according to the draft amendment.

New rules for China’s war on terror? – East Asia Forum

En analys av läget i den Autonoma Regionen Xinjiang där myndigheterna redan i våras meddelade att de begrundade ett nytt, regionalt regelverk i kampen mot terrorismen. Since the Kunming attack in March 2014, the Chinese public has become more aware of the limits of the criminal law provisions to support anti-terror efforts. Beijing faces mounting pressure for legislation tailored to handle attacks. The complexity of terrorism issues ensures that a national anti-terror law will take years to achieve. The announcement that Xinjiang was going to draft a regional law came with the qualifier that this was only the first step in a multiyear process of getting legislation passed. 

Despite Ban, County Holds Convict Parade Days before Rule of Law Plenum – Caixin

Bara några dagar innan plenumet kring lagstyre i Beijing, anordnade de lokala myndigheterna i Huarong, Hunanprovinsen, en tillställning för att förnedra tjugofyra dömda brottslingar inför tusentals människor. Detta trots att sådana tillställningar — efter att ha varit extremt populära under Kulturrevolutionen (1966-1976) — har varit förbjudna sedan åttiotalet. The defendants, who were convicted in earlier trials, were taken to a public square for sentencing on the back of trucks that appeared to have special bars attached to keep them from fleeing. They were guarded by men in uniforms and wore placards around their necks giving their names and the crimes for which they were convicted. A crowd of 5,000 people watched their sentencing, a local television station said. A video clip on the mass sentencing, which appeared on the local government’s website, has been removed.

Three major nations absent as China launches World Bank rival in Asia – Reuters

I fredags hölls en ceremoni i Beijing för att uppmärksamma etableringen av Världsbankskonkurrenten Asian Infrastructure Investment Bank, där Kina kommer att stå för 50 procent av det investerade kapitalet. Vid ceremonin deltog 21 länder och den kinesiske finansministern Lou Jiwei. China’s $50 billion Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is seen as a challenge to the World Bank and Asian Development Bank, both of which count Washington and its allies as their biggest financial backers.

天津自贸区方案将出炉 定位凸显自由贸易港 – 华尔街见闻

Kinas statsråd ska enligt uppgifter ha godkänt en ansökan från kuststaden Tianjin om att öppna en frihandelshamn i stil med den för ett år sedan lanserade frihandelszonen i Shanghai. Men Tianjins frihandelshamn kommer även att ha ”sin egen specificitet” och inte vara en ren kopia av Shanghais zon.

 

Kultursöndag 26 oktober

It’s a Long Way to the Top (if You Wanna Be a Uighur Pop Star) – Time

”His catchy songs fuse the rhythms of Central Asia with the stylings of global pop—a sort of Sufi poetry-meets-Justin-Bieber vibe.” skriver Times reporter Emily Rauhala om den uighuriske popstjärnan Ablajan. Rauhala rapporterar från Xinjiang-provinsen i det lilla  och rurala samhället Sangzhu med endast 30.000 invånare men när Ablajan anländer till Sangzhu i sin turnébuss exploderar atmosfären med skrikande tonåringar som är helt till sig av förväntan. Ablajan vars uppväxt förkroppsligar bilden av en underdog har lyckats bryta sig loss från en lågavlönad och grå framtid och är nu på väg att lanseras som en popstjärna i hela Kina. Och enligt Rauhala personifierar Ablajan för sina fans en modern och framgångsrik uighur och detta är även något som Ablajan själv försöker förmedla till sin publik. Att studera flitigt och modernisera sig själv är en av de saker han brukar uppmuntra sina lyssnare till att göra. Det var när Ablajan var 14 år och för första gången hörde Michael Jackson på radion som han insåg att världen var större än den by han bodde i. Rauhala skriver också mycket kring den segregation och rotlöshet som många uighurer känner i takt med att politiken från Beijing gör sig allt mer påtaglig.

科幻小说《三体》将拍电影版孔二狗公司获版权– 中国新闻网

Den 17 oktober kunde det officiella Weibo-kontot för Three Body filmen annonsera att den kinesiska scifi-författaren Liu Cixins bok med samma namn kommer att börja spelas in i år. I september förra året rapporterades det att regissören Zhang Fanfan (张番番) hade erhållit rättigheterna till att göra en film på boken men sedan dess har det varit mycket tyst kring filmens vara och inte vara. Rykten gick också om att skådespelaren Ge You och Nicolas Cage skulle agera i filmen men det har dementerats av inblandade parter. Nu är det i alla fall klart att rättigheterna för filmatiseringen av boken har köpts upp av företaget Youzu Interactive (游族影业). Youzu Interactive är sedan tidigare ett etablerat företag in om spelindustrin och samtidigt som Kong Ergou, VD för företaget, annonserade att man fått rättigheterna till att göra Three Body filmen meddelade han också att där finns en plan på att också göra fem till sex spel som är baserad på hela triologin. För övrigt meddelade Youzu Interactive också att man planerar på att ta hjälp av experter från Hollywood för att produera filmen. Trots den goda nyheten om att man försöker få liv i scifi-genren inom den kinesiska filmindustrin finns där dem som tvivlar på möjligheten att kunna spela in filmen. Författaren Liu Cixin har själv sagt att det är alldeles för svårt att göra en film på boken. En presskonferens om filmen kommer att hållas någon gång i början av november.

Internet Internment, Part I – The World of Chinese

Games in Asias huvudredaktör Charlie Custer första del om spel- och internetberoende i Kina tar oss till en mörk del i det kinesiska samhället; internetcafén. Custers försöker få lite klarhet i vad det är hos de kinesiska spelarna som gör att dem är mer mottagliga för ett beroende gentemot spel. Som VFLnyheter har skrivit tidigare var Kina det första landet som satte en diagnos på internetberoende och enligt vissa uppgifter tror man att upp till fyra miljoner av Kinas 40 miljoner unga internetanvändare har ett beroendeproblem. Även om det är svårt att få en exakt siffra menar Custer att mycket av problematiken ligger i att man i Kina, till skillnad från i USA och Europa, oftast spelar på internetcafé och inte hemma. I hemmet har föräldrarna i alla fall någon form av kontroll på ens spelvanor men på ett internetcafé, menar Custer, är det fritt fram att spela hur länge man vill – Kina har regleringar för hur gammal man måste var för att spela på ett internetcafé men oftast ser man mellan fingrarna. Förra året uppmärksammades ett mord i Shandong-provinsen där en man mördade en expedit i en kosmetikabutik. Motiv? Mördaren behövde pengar för att visa för sina föräldrar att han faktiskt jobbade under dagen när han egentligen satt på ett internetcafé och spelade.

An author’s advice: Live true to yourself, says Nobel winner Gao Xingjian – South China Morning Post

”People talk about social identity, national identity or cultural identity. But why should we be confined by these labels if financial capital has none in the globalised world,”, säger Gao Xingjian i ett samtal om hans bok Andarnas berg 《灵山》. En stor del av Gaos böcker har redan översatts till svenska av Göran Malmqvist men en av anledingarna till att han är i Hongkong är för att lansera hans nya film Requiem for Beauty. Gao kommer att stanna i Hongkong i ungefär en vecka innan han åker vidare till Singapore. Han har nämnt att han inte har planer eller tid för att stanna och besöka protestplatserna för Occupy Central. En annan landsförvissad kinesisk författare, Liu Zaifu, ska möta upp med sin gamle vän Gao på måndag och diskuterra litteratur på Hong Kong University of Science and Technology.

Beijing mouthpiece calls for pro-Occupy celebrities to be banned from mainland – South China Morning Post

Först ut i veckan för att föreslå att skådespelare som inte var patriotiska skulle inte få jobba i Kina var den evige bondlurks-tolkaren Zhao Benshan. Tidningen Xinhua tog efter polemiken och utvecklade den till att även innefatta de som stödjer Occupy Central-rörelsen. Kända personer som har visat stöd för rörelsen är bland annat artisten Denise Ho och skådespelaren Chapman To. Xinhua menade på att det är dumt av skådespelarna att bita den hand som föder dem och enligt en mätning som utfördes av tidningen tyckte många läsare likadant. Chapman To gillade dock inte liknelsen och svarar: ”The one who gave birth to me and fed me was my mother,” he wrote online. ”Did you [mainland internet users] pay me to go to school? Did you look after me when I was sick? Did you pay my school fees at the Academy for Performing Arts?”

Linus Fredriksson
linus.fredriksson@vflnyheter.se

Occupy Central i nio bilder

(1) 残伞诀 (Grymma paraply-trick). Tweetad av James Griffiths @jgriffiths 07:28 22 oktober. Bild: 学民思潮 (Scholarism)/Picnews 图片新闻.

(2) Utan titel. Tweet från SCMP-journalisten Vivienne Chow @Viviennechow. Bild: Tania Willis @twillistration.

(3) Utan titel. Tweetad av 成涛 Cheng Tao @taocomic (på Weibo: 成涛漫画) . Har blivit borttagen i efterhand på Weibo.

(4) Hear the people sing. Proteströrelsen OccupyCentral skapade sig inte endast en identitet genom att jämföra sin rörelse med andra historiska kinesiska rörelser utan influenserna kom även från andra länder. I många filmer och bilder från media som var på plats i Hongkong kunde man se hur demonstranterna i Hongkong lyfter upp sina händer över huvudet när de gick mot polisen eller när polisen närmade sig dem. Detta var något som protestanterna i Ferguson, Missouri också gjorde efter det att man hade fått reda på att den svarta tonåringen Michael Brown hade blivit brutalt nerskjuten av en polis efter det att han hade blivit beordrad att hålla händerna över huvudet. Texten på bilden ”Hear the people sing” syftar till Victor Hugos Les Misérables, eller rättare sagt musikalen som är baserad på boken där en av låtarna heter just Do You Hear the People Sing?

(5) Umbrella vs. Teargas. Denna bilden och Hear the People Sing är båda designade av @sincc (Instagram). Hennes bilder är enligt mig själv de mest stilrena och snyggaste. På hennes profilsida kan man se många fler av hennes bilder som har med Occupy Central att göra. På samma dag som protesterna officiellt startade, den 28 september, använde polisen tårgas mot demonstranterna varpå många av demonstranterna skyddade sig själva mot tårgas och pepparspray genom att använda sina paraplyn.

(6) Umbrella Man. Denna bild publicerades på Twitter av 在水一方 @szeyan1220. Förutom att bilden gör en direkt koppling till Tank man (坦克男子/王维林) från 1989 på morgonen den 4 juni (någon timme efter det att den kinesiska regeringen hade bestämt sig för att göra slut på protesterna med våld) alluderar även bilden till Ai Weiweis så kallade leg-gun pose-selfie från 11 juni i år. Vad detta ska ha för betydelse för Occupy HK är oklart då tolkningarna av leg-gun pose är många. Den vita texten kan översättas till följande: ”Men, Farbror Upprätthålla Stabilitet, vi har ju bara ett paraply.”

(7) Toronto Umbrella. Postad av Isabella Steger @stegersaurus. Fotot har tagits vid en vägg nära toaletten vid Lennon wall. Artist okänd.

(8) Utal titel. Tweetad av 青罗卜 @oiax. Bilden är ritad av Kagura Invisible Socis. Bilden är dedikerad till förskoleläraren Chun Hoi Yan och Wong Wing Hang som skapade en bildberättelse för barn med protesterna som bakgrund till historien.

(9) Umbrella Zhou Xiaomu. Tecknaren Zhou Xiaomo (周小某) har gjort en handfull av olika teckningar som har med OccupyCentral att göra. Zhou förklarar själv att han egentligen inte har någon åsikt om Occupy-rörelsen men när han hörde att poliserna hade använt tårgas mot de fredliga demonstranterna kände han en stor besvikelse och använde det enda vapen han kände till — pennan. Bilden anspelar på rollspelens väljande av vapen där farligheten översätts i matematiska formler. I denna bild får vi reda på att ett paraply ger +100 i attackstyrka, +2 i försvar och +30% i vattenmotstånd men -5 i snabbhet.

Linus Fredriksson linus.fredriksson@vflnyheter.se

Fjärde plenumet om lagstyre (24 oktober 2014)

Official Central Committee Communiqué on 4th Plenum – China Copyright and Media

Igår var sista dagen av det fjärde plenumet som hållits av kommunistpartiets artonde centralkommitté sedan den tog över för snart två år sedan. Temat för detta politiska toppmöte — som hålls bakom lyckta dörrar i Folkets Befrielsearmés Jingxi Hotell — var lagstyre (法治). China Copyright and Media har översatt den efter plenumet offentliggjorda kommunikén.

Under mötet utvärderades politbyråns arbete (som trots”betungande” omständigheter varit ”heltäckande”, ”effektivt”, ”orubbligt” och ”innovativt”) sedan det förra plenumet och ett policydokument med klatschiga rubriken ”KKP Centralkommittés beslut angående några viktiga frågor kring det övergripande främjandet av landets styre i enlighet med lagen”  (中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定) antogs.

Lagstyre ska enligt plenumet  ha en ”vägledande och standardiserande” verkan som är nödvändig för social rättvisa, ekonomisk utveckling, ekologiskt välbefinnande etc. Vägen dit går via ”ett förbättrat system av juridiska normer,  ett effektivt system för implementering av lagstyre, ett rigoröst system för tillsyn över lagstyre” men även ett förbättrat regelsystem inom partiet och en administration och regering som agerar i enlighet med lagen.

Plenumet lyfte även fram konstitutionen som bör ”stärkas och implementeras” och som ska utgöra ”kärnan” för ett ”socialistiskt rättssystem med kinesiska förtecken”. Konstitutionen, underströk man, garanterar även partiets ledande roll. ”Partiets ledarskap är det allra mest grundläggande särdraget för socialism med kinesiska förtecken” står det i kommunikén.

Därför är det inte heller överraskande att lagen beskrivs som ett ”verktyg för att styra landet” snarare än grundläggande principer som skulle vara överordnade partiets beslut eller begränsa regeringens makt. Istället är det viktigaste att se till att lagen, som den bestäms av partiets centrala ledarskap i Beijing, implementeras på samma sätt över hela landet: ”lagens livskraft ligger i dess implementering och lagens styrka är även den beroende av dess implementering”.

Här ser vi en länk till den omfattande kampanjen mot korruption som pågått de senaste två åren, det handlar om att stärka centralmakten genom att se till att nationella regler och lagar gäller även på regionalnivå, en inte så liten utmaning i ett land där en gigantisk byråkrati är utspridd över ett otroligt stort område.

Kommunikén nämner även landets jurister (”lagens arbetstrupper”) som ska vara ”lojala till landet, lojala till folket och lojala till partiet” men som också ska bli mer professionella och specialiserade med hjälp av ett förbättrat regelverk.

Den som tycker att denna kommuniké är svävande har helt rätt, men det gäller att komma ihåg att partiet sällan offentliggör några konkreta reformer i samband med sina plenum. Vad som är intressant är istället att se vad som står på agendan för tillfället och eventuellt spekulera i vilka områden där betydande reformer kan väntas inom den närmaste framtiden. Åtgärder för en ökad professionalisering bland juristerna och av domstolarna är en kvalificerad gissning, andra har föreslagit att partiets disciplinåtgärder kan komma att regleras i enlighet med lagen. Om vi roar oss med ren spekulation kan vi tänka oss att beskrivningen av konstitutionen som rättssystemets ”kärna” kan vara en indikation om en vilja att stärka normhierarkin, en fråga som har intresserat kinesiska jurister och rättsvetare sedan flera år tillbaka.

Promoting rule of law needs CPC leadership: communique – Xinhua

Xinhua väljer att lyfta fram partiets ledarskap som den viktigaste frågan som berördes av kommunikén: The document said the drive to promote the rule of law needs the CPC’s leadership while the CPC’s rule depends on the rule of law. The Party should take the lead in all aspects of promoting the rule of law. ”Only if the CPC rules the country in line with the law, will people’s rights as the master of the nation be realized and the state and social affairs be handled in line with law,” the statement said. The rule of law not only requires the CPC to rule the country in line with law but also to manage itself in line with Party rules and disciplines, it added.

China’s Fourth Plenum Communiqué: Little Sizzle, Less Steak – Chinese Law Prof Blog

Donald Clark från George Washington University ger sig på att tolka kommunikén: One intriguing proposal is to “make the trial the center” of litigation. In other words, matters litigated should be decided at the trial itself, not before the trial in opaque, out-of-court processes. At least in criminal trials, this would be a major change from the current practice, where a case typically does not get to the trial stage unless the authorities, including the court, are satisfied as to the defendant’s guilt. (The current conviction rate is over 99%.) A process of guilt determination is not necessarily unfair, of course, simply because it happens before a proceeding labeled “trial,” but make no mistake about it: the trial is at present more the effect than the cause of that determination.

China vows better rule of law, but no word of disgraced security chief – Reuters

Reuters rapporterar om plenumet och att, i motsats till vad nyhetsbyråns källor uppgav förra veckan, den pensionerade säkerhetsministern Zhou Yongkang inte uteslöts ur partiet, eller ens nämndes, under plenumet. Däremot uteslöts några andra partikadrer misstänkta för korruption eller disciplinbrott: However, the plenum did formalize previously approved expulsions of several officials and executives linked to Zhou and investigated for graft. They include Li Dongsheng, former vice minister of public security; Jiang Jiemin, the former head of the state asset regulator; and Wang Yongchun, former deputy head of state energy giant China National Petroleum Corporation. Others expelled included Yang Jinshan, deputy commander of the Chengdu Military Area Command of the People’s Liberation Army; Li Chuncheng, a former party boss of the southwestern city of Chengdu; and Wan Qingliang, the former party boss of the southern city of Guangzhou.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

 

Onsdag 22 oktober 2014

HK gov’t promises to convey their appeals to Beijing after talks with students – Xinhua

Administrationen i Hongkong höll under tisdagen de första samtalen med studentrepresentanter för att hitta ett sätt att få slut på proteströrelsen Occupy Central på fredlig väg, rapporterar statliga nyhetsbyrån Xinhua på engelska. På Xinhuas kinesiska sida finns en kortare artikel med en annan vinkling och rubrik: ”Administrationen i Hongkongs särskilt administrerade region håller samtal med studenterna — Hopp om att studenterna ska uppmana Central-ockupanterna att skingra sig”.

Hong Kong Talks End Without Significant Breakthrough – CDT

China Digital Times sammanfattar samtalen mellan studenter och den politiska ledningen med att båda sidor kunde uttrycka sitt synsätt, men utan att nå något verkligt genombrott. Hongkongs chefssekreterare Carrie Lam sade att de regionala myndigheterna är villiga att vidare befordra studenternas missnöje i en rapport till regeringen i Beijing och öppnade upp för förändringar av valssystemet efter valet av chefsminister 2017. Carrie Lam, 57, the second-highest ranking official in Hong Kong, told the students that the government was willing to submit a new report to Beijing acknowledging the surge of discontent that followed the Aug. 31 decision by China’s National People’s Congress on the election guidelines. In what appeared to be a further softening, she also said the rules could change in subsequent elections. The students stuck with their demands to push for immediate changes to Hong Kong’s election law. They want the 2017 elections for the city’s highest post, the chief executive, open to a wide range of candidates. But Mrs. Lam’s offer did spark some interest.

Hong Kong Stocks Defy Protests to Post World’s Best Gain – Bloomberg

Trots protesterna i Hongkong har det asiatiska finanscentrumets aktiemarknader klarat sig bra i oktober. Förväntningar om utökade stimulansåtgärder från den kinesiska regeringen är en faktor som gör att investerare ser läget som positivt, trots en kort nedgång i samband med demonstrationernas början i september. While the Hang Seng Index plunged 3.2 percent over two days after police used tear gas on crowds last month, shares stabilized as the size of the protest sites shrank and investors weighed the impact on the city’s listed companies. Firms that get a majority of their sales from Hong Kong make up about 13 percent of the Hang Seng Index, while those that rely on China make up at least 54 percent, data compiled by Bloomberg show. Li & Fung Ltd., the wholesaler that gets more than half its revenue from the U.S., rallied 5.8 percent this month through yesterday.

China’s growth slowest since global crisis, annual target at risk – Reuters

Den rapporterade kinesiska tillväxten för det tredje kvartalet låg på 7,3 procent vilket, trots att det är högre än förväntade 7,2 procent, är den långsammaste ökningen sedan första kvartalet 2009. Risken är att man missar det officiella målsättningen för 2014, en tillväxt på 7,5 procent, men å andra sidan sade premiärminister Li Keqiang redan i våras att tillväxtmålet var ”flexibelt” (13 mars).

PBOC Gives Banks 300 Bln Yuan Reason to Start Lending More – Caixin

Den kinesiska centralbanken har förlängt korttidslån till elva banker till ett värde av 300 miljarder yuan, uppger källor till finansmagasinet Caixin. Some of the banks had already received the capital as of October 20 and others would get it soon, the bankers said. Each of the banks would get at least 20 billion yuan at an interest rate of 3.5 percent or more, the bankers said. The maturity of the loans is three months.”The central bank has explicitly required that the money must be used to support relatively weak economic sectors, including the ‘three rurals’ and small and micro businesses,” a source close to the regulator said. The ”three rurals” is a Chinese government term for agriculture, rural areas and farmers.

习近平论法治:十句话 句句精辟 – Xinhua

Med anledning av kommunistpartiets pågående plenum — som har lagstyre och rättsliga reformer som huvudtema — har Xinhua har plockat ut tio godbitar från Xi Jinpings tal under de senaste åren på ämnet lagstyre.

China ‘executed 2,400’ last year: rights group – The China Post

Den amerikanska organisationen Dui Hua har i årets rapport uppskattat antalet avrättade i Kina till 2400. Trots att siffran innebär att Kina fortfarande avrättar överlägset flest människor i världen, så visar den på en kraftigt nedgående tendens. 2012 var siffran 20 procent högre, 2011 avrättades enligt Dui Hua 4000 och 2002 hela 12000.

Islam in China/China in Islam – Cross-Currents E-Journal

Senaste numret av e-tidskriften Cross-Currents uppmärksammar islams kinesiska historia och det kinesiska islam, bortom löpsedlarnas ofta antagonistiska beskrivningar. The relationship between China and Islam “is not one of opposition, but rather one of cultural, linguistic, and economic imbrication.” Yet, or perhaps therefore, the topic of China’s position in expanding global discourses on Islam is “one of the most sensitive topics for scholarship in and on China.”

Fall 2014: Issue 45 – China Leadership Monitor

Senaste numret av den pekingologiska, akademiska tidskriften China Leadership Monitor tittar bland annat närmare på förhållandet mellan Fastlandskina och Taiwan, den ”kommande rättegången mot general Xu Caihou” och vad de kinesiska ledarna gjorde under sitt sommarlov.

Måndag 20 oktober 2014

Idag inleder Kinas Kommunistpartis artonde centralkommitté sitt fjärde plenum på Jingxi Hotell, Beijing. Den nuvarande centralkommittén bildades i samband med den artonde partikongressen som ägde rum för snart två år sedan, då även Xi Jinping tog över som partiets generalsekreterare.

Plenumet som inleds idag är signifikativt då det är dedikerat åt att ”diskutera lagstyre, med målsättningen att påskynda konstruktionen av styre med hjälp av lagen” och att ”förbättra systemet för att främja landets social rättvisa”. Det är ett viktigt steg för att modernisera det kinesiska styrelseskicket, skriver den statliga nyhetsbyrån Xinhua.

Nyckelorden i Xinhuas rapportering är ”modernisering”, ”transparens” och ”social rättvisa”. Om lagstyre har ansetts utgöra en av grundpelarna för ett fungerande demokratiskt styrelseskick, verkar demokratisering inte vara främsta prioritet. Istället handlar det om att depolitisera styrelseskicket genom att lägga över mera ansvar på statens respektive partiets institutioner.

Även om reformer av rättsystemet annonserades redan i samband med den artonde partikongressen, har Xi Jinpings första två år vid makten framför allt präglats av en rad politiska kampanjer (masslinjen, kampen mot korruptionen inom partiet, kampanjen för att ”slå hårt” mot terrorismen i Xinjiang) där partiledningen mobiliserat landets institutioner från ovan, vilket är mer i linje med hur partiet styrt landet ”traditionellt” sett.

Folkets Dagblad basunerar ut att man nu ”öppnar en ny värld” där Kina styrs i enlighet med lagen. Lagstyre är denna eras ledord, fortsätter partitidningen och förklarar de storslagna ambitionerna:

”Överallt ska vi bygga upp ett välmående samhälle [小康社会] och realisera den kinesiska drömmen om den kinesiska nationens stora pånyttfödelse; överallt ska vi fördjupa reformerna och förbättra samt utveckla socialismen med kinesiska förtecken; vi ska höja partiets kapacitet att styra landet och standarden för detta styre; överallt måste vi verka för att styra landet i enlighet med lagen.”

Folkets dagblads kommentar nämner även demokratisering och rättvisa åt massorna. Tidningen skriver att lagstyre för landets medborgare innebär respekt för de traditionella konfucianska principerna ”rätt, etikett och moral” (法、礼、德), samtidigt som det stärker demokrati, leder till ett mera civiliserat och harmoniskt samhälle.

En av de viktigaste frågorna är i vilken grad detta ”lagstyre” kan leda till en tydligare maktfördelning och konkreta reformer för ett mer självständigt rättsystem. Detta är en fråga som kinesiska jurister kämpat för i åratal, men att det fortfarande är ovisst hur långt partiet kommer gå denna gång framgår av uttalanden från några framstående rättsvetare:

“If there is no proper explanation coming out of the session, anticipation would turn into frustration in a second,” said Ji Weidong, Dean of Shanghai Jiao Tong University’s KoGuan Law School, who said judicial independence is a prerequisite for rule of law.

China’s leadership should formally establish “judicial independence” as being central to the rule of law and the goal of reforms, as well as incorporating the concept of “constitutional rule” in governance, said Xu Xin, professor at the School of Law of the Beijing Institute of Technology.

“If these two principles cannot be established, the rest could only be small fixes and revisions that won’t solve the fundamental problems in the country’s legal system,” said Xu.

Hos ChinaFile svarar några specialister på det kinesiska rättsystemet på frågan: varför fokuserar partiet på lagstyre just nu? Bland annat spekuleras det om att rättsliga reformer kan vara kopplade till kampen mot korruption och att partiets interna procedurer för att utreda misstänkta kadrer kan komma att regleras i enlighet med lagen. Ian Belkin skriver:

While the anti-corruption campaign has broad popular support, it has created a great deal of uncertainty and anxiety among cadres and officials.  Some of that anxiety may be in part because there is very little “Rule of Law” in the way corruption offenses are investigated in China.  Investigations begin with detention of the official by the all-powerful “disciplinary and inspection” commission.  Suspects are held incommunicado under “shuanggui,” or “double designation,” so named because officials are ordered to appear at a designated time and a designated place.  They can be held for months or even years and subjected to repeated interrogation without any right to a lawyer or any right to refuse to answer questions.  They have no right to be brought before a court or to contest their detention.  In other words, the popular anti-corruption campaign uses a process that is virtually devoid of the Rule of Law.  Might the fourth plenum be an occasion to assure party cadres that corruption investigations will henceforth be conducted with some semblance of the Rule of Law?  

Dagens länkar:

Police and Protesters Clash in Hong Kong Ahead of Planned Talks – CDT

Graphics: Ghost Towns – Caixin

With Xi’s new power is collective leadership over? – East Asia Forum

Why China May Avoid a U.S.-Style Property Crash – WSJ

22 killed in attack in Xinjiang’s Kashgar area – Times of India

Noshörningshorn tappar efterfrågan – DI

Kultursöndag 19 oktober

The Old Godmother spices up Chinese food – Peverelli on Chinese food and culture
Känner du igen uttrycket 想家就吃老干妈 (När du längtar hem, ät Gudmodern) har du förmodligen redan blivit hänförd av den aromatiska chilipastan från Kina. Personligen är jag en av dem som har börjat experimentera med att pröva olika chilipastor när jag lagar sichuaneisk mat. Till exempel använder jag mig nu av 蒜蓉豆豉酱 (black bean garlic sauce) istället för 辣豆瓣酱 (chili bean sauce) när jag gör 回锅肉 (eller Åter-i-grytan-kött som Johan Björksten kallar det i sin översättning av Linlins kinesiska matlagningsbok Kina – Matens rike). Den nederländske Peter Peverelli, som forskar om kinesisk entrepenörskap, har ett gediget intresse för den kinesiska matkulturen som han skriver om på sin blogg. Peverelli berättar bland annat att när han kom till Beijing som student år 1975 fanns det knappt några restauranger som serverade stark mat medan det idag finns tusentals restauranger som serverar mat från chilivänliga provinser som Sichuan och Hunan. Att chilin har blivit mer populär märks också på finansmarknaden där försäljningen av chili uppgår till hela 30 miljarder amerikanska dollar. Den kinesiska andelen av den internationella marknaden uppgår till en tredjedel. Peverelli listar Kinas 10 största företag som producerar chilipasta och som väntat är Laoganma den största. På listan finns även Lee Kum Kee (李锦记), som grundades redan 1888, vars närvaro i svenska asienbutiker förmodligen är en av de mer familjära chilipastaproducenten i Sverige.

 The Yellow Pearls of China – Women with a PhD – Caixin
”In China it is said that there are three types of people: men, women and women with a PhD”. Uttrycket leftover women (剩女får i denna artikel av Alex Zhou och Philip J. Fang ett nytt ansikte. Doktorandstudenten Wang Yujia berättar att stigmatiseringen av leftover women är så pass påtagligt att många föräldrar uppmanar sina döttrar till att inte bli doktorand. Även om trenden visar att fler och fler kvinnor skaffar sig en examen är siffrorna fortfarande ojämna när det kommer till fördelningen av jobbpositioner inom universitetsvärlden. I Kina innehar kvinnor 25 procent av jobben på universitet medan det i Japan endast är hälften av det. Yujia menar att detta förmodligen har att göra med kinas traditionella syn på kvinnor som en del av hemmet (tänk det gamla ordspråket Kvinnor styr i hemmet och männen allt utanför 女主内男主外) samt att det också kan ha något att göra med den gamla kinesiska indelningen av yrken (Four categories of the people 士农工商).

Shanghai Female Journalist Chorus (SFJC) avslutar Lunds körfestival – VFLnyheter
Körgruppen SFJC (上海女记者合唱团) grundades år 1996 och har sedan de startat uppträtt på olika platser runt om i världen. Igår kväll anlände dem till Lund och kommer att uppträda på Lunds stadsteater idag kl.16.30. Uppträdandets längd är på ca 40 minuter och det kommer att sjungas både kinesiska och engelska låtar. SFJC består av 27 styckna personer varav 4 är män. Så här skriver Lunds körfestival om SFJC: ”Sedan några år reser kören regelbundet utomlands och har bland annat medverkat i körfestivaler i Österrike och Frankrike. I år har kören varit i Italien och från den turnén bjuder kören Lundapubliken på ett program med asiatisk, främst kinesisk musik, iklädda sina vackra qipao-klänningar.”

Linus Fredriksson
linus.fredriksson@vflnyheter.se

Fredag 17 oktober 2014

Police Clear Mong Kok Encampments as Government Agrees to Talk – CDT

Tidigt på fredagsmorgonen stormade 800 poliser in för att avlägsna barrikader och tält vid protestlägren i kvarteret Mong Kok i Hongkong. De mötte mycket lite motstånd från de oberedda demonstranterna, varav många fortfarande sov. Strax innan polisinsatsen hade chefsminister Leung Chun-ying meddelat att hans administration är beredd att åter försöka få till samtal med studentrepresentanter, trots att man ställde in sådana samtal förra veckan (10 oktober). Leung said talks with the students had “to be based on the Basic Law and the decision by the National People’s Congress Standing Committee”. The decision ruled out public nomination of candidates, which is central to the students’ demands.“There is no issue of making a compromise or not. We can’t turn something unlawful into lawful,” Leung said.

China ”firmly opposed” to Japanese lawmakers’ Yasukuni Shrine visit – Xinhua

Kina uttrycker sitt starka motstånd mot 110 japanska politikers besök vid den kontroversiella Yasukunihelgedomen. Dessutom reagerar den kinesiska sidan på att den japanska premiärministern Shinzo Abe (som inte närvarade vid besöket) tidigare under dagen donerade ett masakakiträd till helgedomen. ”China is deeply concerned with and firmly opposed to the negative trend related to the Yasukuni Shrine in Japan,” said Foreign Ministry spokesman Hong Lei in a press release /…/ ”We urge Japan to properly deal with the issues with a responsible attitude, honor its commitments on historical issues, and regain trust from its Asian neighbors and the international community through concrete actions,” he said.

Chinese ambassador says Beijing pleased with Abe’s efforts to improve ties – The Asahi Shimbun

Kinas ambassadör till Japan sade tidigare i veckan att det kinesiska ledarskapet är ”positivt inställda” till den japanska premiärministern Sinzo Abes försök att förbättra relationen mellan länderna. “We are sensing changes in (the Japanese side’s recent) positive moves,” Chinese Ambassador Cheng Yonghua said during a speech in Tokyo.

Xi ‘Rule of Law’ Meeting Will Strengthen Communist Party – Bloomberg

Nästa vecka håller kommunistpartiets centralkommitté sitt fjärde plenum sedan den nya kommittén under generalsekreterare Xi Jinping tog över vid den artonde partikongressen för två år sedan. En av de viktigaste punkterna på dagordningen är hur folkrepubliken ska styras i enlighet med (eller med hjälp) av lagen. Dessutom kan vi förvänta oss att den före detta säkerhetsministern och pensionerade partitoppen Zhou Yongkang utesluts ur partiet i samband med mötet, vilket skulle öppna upp för att han åtalas för korruption.  “It is very important to distinguish between the rule of law, rule by law, and the politicized application of laws that ultimately serve and protect the rulers,” said Diamond. “You can’t have a rule of law ‘‘under the leadership’’ of one and only one party, which itself is above the rule of law”. Xi wants a well-functioning legal system to gain greater central control of China’s provinces and to impose discipline on party officials whose corruption has raised public discontent and social tension, according to Jerome Cohen, a professor of law at New York University who specializes in Chinese law.

How China’s Leaders Will Rule on the Law – ChinaFile

Juristen Carl Minzer menar att plenumets tema inte har något att göra med att förstärka rättsystemet på ett sätt som skulle balansera partiets makt, utan det är andra hänsyn som gör att kommunistpartiet är intresserad av lagstyre. Intresset för lagstyre härstammar enligt Minzer från tre målsättningar: hur rättsystemet kan hjälpa till att institutionalisera partiets makt efter omfattande kampanjer som kampen mot korruption, hur juridiska reformer och mera neutrala domstolar kan minska sociala motsättningar, hur ett reformerat rättsystem kan säljas in som del av ett specifikt kinesiskt rättsligt idéarv.

Where are all the women in China’s political system? – East Asia Forum

Hur kommer det sig att kvinnorna är så otroligt underrepresenterade inom den kinesiska politiken (23,4 procent i den nationella folkkongressen) trots att kommunistpartiet länge varit (retoriskt) positivt inställd till jämställdhet mellan könen, trots att folkrepubliken haft en nationell förening för främjandet av kvinnors rättigheter sedan 1949 och trots att kvinnor är representerade i (relativt) hög grad inom näringslivet? Professor Jude Howell vid London School of Economics försöker ge ett svar.

Xi Jinping’s Talks at the Beijing Forum on Literature and Art – China Copyright and Media

En sammanfattning av Xi Jinpings tal vid Beijings litteratur- och konstforum. Xi Jinping pointed out that promoting the flourishing and development of literature and art, in the end, requires the creation and production of excellent works that can live up to this great nation and these great times /…/ The creation and production of excellent works must be made into a central link of our literature and art work, and we must strive to produce even more excellent works that disseminate the value views of present-day China, reflect the spirit of Chinese culture, mirror the aesthetic pursuits of Chinese people, which organically integrate ideology, artistry and enjoyability.

Coming Out From the Cold: Beijing’s Gay Russians –  That’s Magazine

Trots att Kina inte kan sägas vara något föredöme vad gäller sexuella minoriteters rättigheter så har storstäder som Beijing, Shanghai, Wuhan med flera väl utvecklade communities som fungerar utan alltför mycket inblandning från myndigheterna eller allmänheten. Vadim is now part of a small but growing community of openly gay Russians in Beijing. Estimates from those we speak to put the figure between 200 to 500. In China’s capital Vadim can be frank about his sexuality in ways that might result in violent attacks at home.

Breaking Taboos: Chinese Diners Learn, Slowly, to Eat Alone – WSJ

Hur var det nu? ”Allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras”: In China, food and the act of communally eating together is at the centerpiece of culture. From family gatherings to business banquets, for Chinese people, eating with others is seen as a crucially important activity. But as more and more young Chinese migrate to big towns for jobs, that reality is changing for many. These days, many urban professionals live alone, sleep alone and, of course, eat alone much of time.

Onsdag 15 oktober 2014

Hong Kong police clear tunnel by force in crackdown on protesters – The Guardian

Natten mot onsdag blev stökig i Hongkong när polisen gick in för att avlägsna barrikader och med våld föra bort demonstranter som hade blockerat en tunnel i ett försök att utvidga sin ”ockupation” av stadens gator. Protestaktionen kommer dagar efter att Hongkongs myndigheter i sista minuten blåst av en planerad dialog med representanter för de studentföreningar som varit drivande inom proteströrelsen (10 oktober). Officers, many with riot shields and wielding pepper spray, dragged away dozens of protesters, tore down barricades and removed concrete slabs the protesters used as road blocks around the underpass.

China won’t cede to HK protests, army used only as last resort-sources – Reuters

Anonyma källor ”med band till ledarskapet” uppger till Reuters att Kommunistpartiet inte kommer att ge efter till demonstranterna och att erbjudandet om dialog från regeringens sida redan sågs som en eftergift. Däremot kommer man göra allt för att undvika blodspillan och Folkets Befrielsearmé kommer enbart att sättas in i extremfall, om ”omfattande kaos bryter ut” med ”dödande, anläggande av bränder och plundring”. Regimen gör bedömningen att den minsta eftergift kan få omfattande konsekvenser: ”(We) move back one step and the dam will burst,” said a party source familiar with Beijing’s policy towards Hong Kong, adding that if Beijing yielded, it could have a domino effect with Tibet, Xinjiang and other parts of the mainland demanding the right to elections.

Video of Police Beating Sparks Outrage – China Digital Times

Ett videoklipp som har spridits via sociala medier visar hur poliser för bort en person — som uppges vara en demonstrant — för att sedan utsätta denne för en brutal misshandel. Videoklippet har mötts av upprörda reaktioner och händelsen har anmälts till myndigheterna. “Police express concern over the video clip showing several plainclothes officers who are suspected of using excessive force,” said a statement issued by the Hong Kong Information Services Department Wednesday morning.“The Complaints Against Police Office has already received a relevant complaint and will handle it in accordance with the established procedures in a just and impartial manner.”

人民日报评论员:坚决支持特区政府依法施政 – Folkets Dagblad

I en krönika uttrycker Folkets Dagblads kommentator sitt stöd till Hongkongs myndigheter som sedan de ”olagliga sammanslutningarnas” början hanterat protesterna ”i enlighet med lagen, gett [demonstranterna] ett varsamt bemötande och erhållit medborgarnas generella förtroende samt particentrets fulla stöd”. Demonstranterna däremot har genom sitt olagliga agerande, sitt försök till en ”färgrevolution”, attackerat Hongkongs administration för att försöka sätta sin egen agenda och starta bråk.

Fortsatt kris och business as usual – min analys av Hongkong – Kina med Leijonhufvud

Göran Leijonhufvuds ingående analys av situationen i Hongkong för tidskriften KinaNytt. Leijonhufvud gör bland annat bedömningen att protesterna med största sannolikhet kommer att mattas av utan några större eftergifter från myndighetshåll. Det verkar rimligt, men effekter av proteströrelser har ofta kosekvenser som är mycket mer subtila och långvariga. Vi kan till exempel fråga oss om den taiwanesiska presidenten Ma Ying-jeou hade uttryckt solidaritet med demonstranterna i Hongkong om han inte hade haft egna protester att tampas med under våren. Det mesta pekar på att Hongkong ändå kan återgå till ”business as usual” efter de senaste veckornas dramatik. Protesterna kommer att fortsätta, eftersom Peking inte tänker ge upp sin kontroll och styrning av valprocedurerna. Men de utomparlamentariska aktionerna lär hålla sig på en nivå som Hongkong egentligen vant sig vid sedan flera år. De hotar därmed inte stabiliteten för näringslivet och finansmarknaden.

China building site clash leaves eight dead – BBC

Rapporter om åtta personer dödats och arton skadats när lokalinvånare drabbade samman med byggarbetare i en by utanför Kunming, Yunnan. ChinaSMACK har publicerat några mycket obehagliga bilder. Xinhua said among the dead were six construction workers and two villagers and that local police have ”vowed harsh punishment”. A villager interviewed by China National Radio said that construction of the centre was first announced in 2011. The villager claimed that the developer had refused to show villagers proof of approval and legal paperwork for the project, and that the only road in and out of the village had been sold to the developer as well.

Russia signs deals with China to help weather sanctions – Reuters

Under sitt besök i Moskva har premiärminister Li Keqiang skrivit på ett flertal handels-, energi- och finansavtal med Ryssland. Från Rysslands sida är detta en del av det ”skifte österut” som ska hjälpa Ryssland att klara av sanktionerna som följt efter konflikten i Ukraina. The 38 deals, signed on a visit to Moscow by Premier Li Keqiang, allow for deeper cooperation on energy and a currency swap worth 150 billion yuan ($25 billion) intended partly to reduce the sway of the U.S. dollar. They are among the first clear successes of the eastward shift, ordered by President Vladimir Putin to avoid isolation over the sanctions, since the vast nations reached a $400 billion, 30-year natural gas supply agreement in May.

More Than 82 Million Chinese Live on Less Than $1 a Day – WSJ

Över 82 miljoner på den kinesiska landsbygden lever fortfarande på under en US-dollar per dag. “Poverty is still a salient problem in China,” Zheng Wenkai, a vice-minister at a government office responsible for poverty alleviation and development, said at a news briefing Tuesday, according to the state-run China Daily newspaper. About 200 million Chinese, or 15% of the country’s population, would be considered poor by international poverty measures, set at $1.25 a day, Mr. Zheng added.

China inflation slips to near five-year low, more stimulus measures expected – Reuters

Det kinesiska konsumentprisindex ökade under förväntan med blotta 1,6 procent i september i jämförelse med samma månad året innan. Det är den lägsta ökningen sedan januari 2010. Den låga inflationen ger de kinesiska beslutsfattarna gått om utrymme för utökade stimulansåtgärder. ”The low inflation readings suggest rising risks of deflation in China due to weak domestic demand. It confirms our view that risks to growth are still on the downside, and further policy easing measures are needed,” HSBC economists said. With inflation well below the official annual target of 3.5 percent, Chinese policymakers have ample scope to announce more stimulus, on top of a flurry of steps earlier in the year.

On Dealing with Chinese Censors – ChinaFile

Historikern John Esherick skriver om sina erfarenheter av den kinesiska censuren när han försökte få sin Ancestral Leaves: A Family Journey Through Chinese History publicerad i Kina.

Måndag 13 october 2014

Occupy students have ‘almost zero chance’ of success, says CY Leung – SCMP

I en TV-sänd intervju under söndagen förklarade Hongkongs chefsminister Leung Chun-ying att han inte tänker avgå, att demonstranterna inte kommer avlägsnas med våld annat än som en ”sista utväg” och att all meningsfull diskussion kring regionens valsystem måste ske inom ramen för Basic Law (”grundlagen” som gäller i Hongkong och som garanterar den ”särskilt administrerade regionens” relativa autonomi vis-à-vis Beijing). Leung also said the protest was a ”mass movement that has spun out of control”, not a ”revolution” as suggested by some media. He said twice that he was confident the protests ”cannot go on for a long time”, although the government had been handling it with ”maximum tolerance”. Leung added that it was the police’s decision to use tear gas on September 28 but indicated he was involved in the decision to stop using it.

Hong Kong protests: police remove barricades and gather at main site – The Guardian

Polisen i Hongkong har tagit bort några av de barrikader som demonstranterna satt upp i stadsdelen Admiralty, men i samband med detta meddelade man att demonstranterna får fortsätta sin ockupation av stadens gator. The removal of barricades and massing of police, some carrying small riot shields, were the first signs in two weeks that the government may be prepared to back threats by the chief executive, Leung Chun-ying, that the blockade of key parts of the Asian financial hub could not last indefinitely.

Parsing the New Internet Rules of China’s Supreme Court – China Copyright and Media

En detaljerad förklaring av den högsta domstolens instruktioner till landets domstolar gällande hanteringen av civilrättsliga mål där det förekommer ”användning av informationsnätverk för att skada personliga rättigheter och intressen” (instruktionerna finns översatta här). Instruktionerna berör bland annat den obligatoriska registreringen med sitt verkliga namn i koppling till civilrättsliga mål, internetkändisars ansvar att inte sprida ärekränkningar och privat censur eller redigering av oönskad information — s.k. svart PR.

Leader Taps Into Chinese Classics in Seeking to Cement Power – NYT

Chris Buckley skriver om hur president Xi Jinping inte bara refererar till sina kommunistiska föregångare utan även citerar klassiska tänkare som Han Feizi och Konfucius. Den som hävdar att detta skulle vara något nytt för Xi Jinping har emellertid bevisbördan på sig. De flesta av kommunistpartiets ledare har en hyfsad klassisk skolning (eller talskrivare som har det) och även kulturrevolutionären Mao Zedong citerade ofta klassikerna (på sjuttiotalet kritiserades visserligen konfucianismen hårt, men i dess ställe lyfte Mao istället fram legalismen). Det har visserligen skett en gradvis förändring i hur makten förhåller sig till traditionen — något som bland annat märks i att nykonfucianska idéer fått visst inflytande på senare år — men det är något som kan spåras tillbaka åtminstone till början av nittiotalet och är ingenting som är unikt för Xi. In November, Mr. Xi visited Qufu, Shandong Province, where Confucius was born, to “send a signal that we must vigorously promote China’s traditional culture.” He told scholars that while the West was suffering a “crisis of confidence,” the Communist Party had been “the loyal inheritor and promoter of China’s outstanding traditional culture.”

Not-So-Empty Talk – Foreign Affairs

Säkerhetsexperterna Andrew S. Erickson och Adam P. Liff oroar sig för att Obamas administration har gått i en fälla när den accepterat den kinesiska diplomatins senaste slogan. At best, U.S. acceptance of the “new type of great-power relations” concept offers ammunition for those in Beijing and beyond who promote a false narrative of the United States’ weakness and China’s inevitable rise. After all, the phrasing grants China great-power status without placing any conditions on its behavior — behavior that has unnerved U.S. security allies and partners in the Asia-Pacific. At worst, the formulation risks setting U.S.-Chinese relations on a dangerous course: implicitly committing Washington to unilateral concessions that are anathema to vital and bipartisan U.S. foreign policy values, principles, and interests.

Scholar Who Helped Chen Guangcheng Escape Detained – CDT

Akademikern Guo Yushan har gripits av polisen som meddelat hans familj att Guo är misstänkt för att ha ”startat bråk”.

Political Factions and Spicy Ginger: Elder Networks in PRC Politics (Part 1) – China Brief

John Dotson skriver om hur partiseniorerna utövar sitt inflytande över kommunistpartiets politik genom personliga nätverk och skyddslingar i viktiga beslutsfattande positioner. Första delen om 88-årige före detta presidenten Jiang Zemins nätverk.

 

 

 

 

 

Kultursöndag 12 oktober

Oscars: China selects ‘The Nightingale’ for Foreign Language category – The Hollywood Reporter (THR)

Namnet på Kinas bidrag till Oscarsgalans kategori för Bästa utländska film blev fransmannens Philip Muyls film Nightingale (夜莺). Senaste gången Kina kom med som en av de fem nominerade på Oscarsgalan var 2002 då Zhang Yimou stod för regin till filmen Hero (英雄). Sedan 2006 väljer Amerikanska filmakademien ut nio filmer en vecka innan den officiella galan och utifrån dem nio filmerna väljer en 30-mannajury ut fem filmer som kommer vara galans nominerade i den ovannämnda kategorin. Enligt THR skickade SAPPRFT (State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television) in sitt bidrag strax innan nationaldagsfirandet den 1 oktober och bidraget offentliggjordes strax efter firandet var över. Producent och medförfattaren Ning Ning (宁宁) meddelar att en presskonferens kommer att hållas den 20 oktober. Många kanske undrar varför andra filmer som till exempel Jiang Wens Gone With the Bullets, Jean-Jaques Annauds Wolf Totem och Zhang Yimous Coming Home inte blev skickade som Kinas bidrag då dessa tre filmer redan har skapat sig ett internationellt rykte. De två förstnämnda filmerna blev inte valda på grund av att dem inte klarade Akademiens krav för nominering och anledningen till att Zhangs film inte kom med beror på att den berör ämnen som Kulturrevolutionen, säger en källa som Sina Entertainment har intervjuat. Detta är också anledningen till att Wang Xiaoshuais film Red Amnesia inte heller lyckades gå vidare. Detta är den andra samproduktionen någonsin som blir Kinas bidrag och Muyls berättar att 80 procent av filmarbetarna kommer från Kina. Framtiden kommer förtälja om Nightingale klarar konkurrensen mot 82 andra länders bidrag där bland annat de kritikerrosade belgiska brödernas film Two Days, One Night ingår.

Collecting Insanity – China File

Regissören till den korta dokumentären Collecting Insanity, Joshua Frank, har lyckats fånga en mycket intressant bild av det innovativa och nyskapande museum-klustert Jianchuan museum (建川博物馆) som ligger i staden Anren (安仁镇) i Sichuan provinsen. Intervjuerna med Fan är inte bara en fröjd att lyssna på då Fan har en förmåga att tala om sitt museumprojekt med ett väldig målande språk, utan intervjuerna varvas med klipp från museumet där till exempel emaljmuggar prydda med politiska slagord blandas med tusentals torson av Mao Zedong. Jianchuans museum har till skillnad från de kinesiska statsdrivna museumen inriktat sig på att visa upp historiska artefakter från de mörka perioderna i den moderna kinesiska historien. Strax efter att Kinas nationella museum i Beijing hade återöppnats år 2011 ägnades endast ett fotografi och en text på tre meningar till Kulturevolutionen. Museumet i Jianchuan har mer att visa men Fan är fortfarande återhållsam med att visa upp allt från Kulturrevolutionen då många av förövarna och offerna fortfarande lever. Dessa politiska kampanjer är inte helt oproblematiska för många besökare och precis som en besökare säger: ”That era wasn’t crazy, it was completely insane”. Museumet är också unikt i dess sätt att hantera nutida katastrofer. Till exempel har man en utställning om Ya’an jordbävningen i Sichuan år 2008 där den jordbävningsöverlevande grisen Pig Strong springer runt på museumets mark som får figurera som ett minne för de överlevande.

A New Look at Hong Kong Triad Life in ‘Gangster Pay Day’ – Wall Street Journal

Regissören Lee Po-cheungs kommande film Gangster Pay Day 《大茶饭》(titeln är ett dialektalt uttryck som syftar på att man hållet på med viktiga affärer men idag syftar det mer på att man är yrkeskriminell) avslutade Bhusans filmfestival igår. Trots namnet på filmen går den mot strömmen inom gangstergenren och visar en Hongkong-gangsters kriminella vardag utan eldstrider och visar istället hur dem försöker leva i en värld där Triadernas spelplan blir allt mindre. Regissören Lee använde sig av två förredetta triad-medlemmar för att få ett realistiskt intryck av hur triad-bossar hanterade saker och ting. Lee säger också att han inte tror att triad-filmer kommer att vara lika populära som förut då det skapar problem när man gör en samproduktion med filmbolag från Kina: ”It’s so difficult to make a gangster movie because the younger generation doesn’t understand [triad culture], while the older generations, who know what triads are, would think [the genre] is so clichéd… And because gangster movies are still prohibited in China, it can’t be a co-production project, and that brings down the budget.”

China’s Indie Rock Sound Reaches Central Park – New York Times

Många som har varit i Beijing eller Shanghai känner förmodligen till musikfestivalen Modern Sky Festival. Festivalen lockade till sig cirka 260.000 besökare i Kina detta året och även om den drog mycket mindre på deras USA-debut i New York, Central Park säger festivalens grundare, Shen Lihui, att det var helt rätt tid för att starta upp i USA. Några av de kinesiska banden som spelade på festivalen var bland annat det Beijing-baserade bandet Second Hand Rose Queen Sea Big Shark.

Linus Fredriksson

Fredag 10 oktober 2014

Hong Kong Government Scraps Talks With Protesters – CDT

Under torsdagen, bara en dag innan administrationen i Hongkong skulle ha hållit samtal med företrädare för de studentorganisationer som varit drivande inom proteströrelsen Occupy Central, kom myndigheterna med det svårbegripliga beskedet att mötet ställs in. Chefsekreterare Carrie Lam skyller beslutet på studenterna. Deras uppmaningar till en ”utvidgning av en osamarbetsvillig rörelse” har ”rubbat förtroendet” och därför skulle det vara ”omöjligt att föra en konstruktiv dialog”, förklarar Lam. New York Times skriver att det avtagande stödet för rörelsen bland Hongkongborna kan ligga bakom beslutet. Dessutom skriver tidningen: The decision continued a pattern of shifts and parries by the government in response to the crisis. In the past two weeks, the government sent in riot police with tear gas and pepper spray, then pulled them back; refused to talk to the protesters as a matter of principle, then called for talks; disclosed a plan to wait out the protests, then appeared ill-prepared as the protesters were attacked by violent gangs. En av de oftast åberopade lärdomarna från Tiananmenrörelsen 1989 är att Kommunistpartiets velande fram och tillbaka mellan fördömanden och eftergifter bidrog till att situationen eskalerade och till sist blev okontrollerbar. Det verkar i dagsläget som att Hongkongs administration har lite att vinna och mycket att förlora på detta beslut, men en tänkbar motivering skulle kunna vara att man föredrar att ta konflikten nu med hopp om att trötta ut rörelsen, istället för att ge demonstranterna möjlighet att dra sig tillbaka och omorganisera för nya protester. 

Chinese Authorities Make Arrests in Attempt to Prevent Pro-Democracy Campaigns on Mainland – NYT

Åtminstone tio personer ska ha gripits i Kina de senaste dagarna för att förhindra aktioner på fastlandet till stöd för demonstranterna i Hongkong. Människorättsorganisationer uppger att sedan protesterna började för två veckor sedan har över 40 personer gripits på fastlandet. Flera personer uppges ha gripits i samband med en poesiläsning utanför Beijing. The most recent arrests took place in and around Songzhuang, an artists’ enclave on the outskirts of the capital and the setting for an Oct. 2 poetry recital that drew the attention of security officials. According to several artists and lawyers for those detained, seven of those taken into police custody had attended the poetry event, including an art curator and a Chinese news assistant employed by a German newspaper.

Hong Kong chief executive CY Leung faces questions over secret $7m payout from Australian firm – The Sydney Morning Herald

En anonym källa (med känsla för tajming) har kommit med uppgifter till The Sydney Morning Herald om att Hongkongs chefsminister CY Leung ska ha fått fyra miljoner pund i ”hemligt arvode” för att ha hjälpt ett australiensiskt företag att installera sig på den asiatiska marknaden. I ett uttalande från Leung förklaras det att eftersom affären ägde rum innan han valdes till chefsminister fanns det inget skäl för honom att redovisa det hela. The arrangement is outlined in a secret contract dated December 2, 2011, before he was elected chief executive, in which Australian engineering company UGL agreed to pay the Beijing-backed politician £4 million (more than $A7 million). The payments were made in two instalments, in 2012 and 2013,  after he became Hong Kong’s top official.

Taiwan president calls on China to move toward democracy – Reuters

De fortsatta begränsningarna av demokratin i Hongkong och den senaste tidens protester hjälper inte Folkrepubliken Kinas relation med Taiwan, särskilt inte efter vårens ockupation av administrationens lagstiftande yuan — motsvarande Taiwans parlament — av studenter som protesterade mot en handelspakt med Kina (31 mars). I sitt tal under fredagen — med anledning av Republiken Kinas nationaldag — förklarade president Ma Ying-jeou sin position vis-à-vis Hongkong: ”Thirty years ago, when Deng Xiaoping was pushing for reform and opening up in the mainland, he famously proposed letting some people get rich first,” Ma said, referring to one of China’s revered leaders. ”So why couldn’t they do the same thing in Hong Kong, and let some people go democratic first?”

Shanghai’s Free Trade Zone: Li who will not be obeyed – The Economist

Frihandelszonen i Shanghai firar ett år, men utvecklingen har inte gått så fort som många önskat. Det finns många systematiska och byråkratiska hinder i vägen som gör det svårt att genomdriva finansiella reformer och intresset från utländska företag har hittills varit svagt (bara fem procent av företagen i frihandelszonen har högkvarter utanför Kina). Det kan emellertid vara värt att komma ihåg att ekonomer och privata aktörer mycket sällan tycker att reformerna går tillräckligt snabbt och att ett år inte är särskilt lång tid.

Exclusive: China, EU close to deal on telecoms trade dispute – Reuters

Onsdag 8 oktober 2014

Hong Kong Officials and Protesters Agree to Talk – NYT

Under ett förberedande möte har de studentföreningar som varit drivande under protesterna i Hongkong kommit överens med de regionala myndigheterna om att man kommer mötas för samtal på fredag. Då ska representanter för proteströrelsen möta representanter för Hongkongs administration för att diskutera möjliga ”förändringar av valsystemet” inom det juridiska ramverk som utgörs av Hongkongs begränsade grundlag (Basic Law). Det blir alltså en konstitutionell diskussion istället för en politisk debatt kring det som varit proteströrelsen Occupy Centrals främsta krav: ett fritt, oinskränkt val av chefsminister 2017. Beskedet att mötet kommer att begränsas på detta sätt har mötts med besvikelse från demonstranterna: “The government is insincere,” Lester Shum, deputy secretary general of the Hong Kong Federation of Students, told reporters on Tuesday evening. “I hope when we actually meet, they can directly face Hong Kong’s political issues.”

Protests fade in Hong Kong as demonstrators take stock – The Guardian

Ett par veckor efter att studenterna påbörjade sina strejker vid universiteten i Hongkong har demonstrationerna avtagit ordentligt. Med bara några hundra ockupanter kvar vid Causeway Bay är kanske det taktiskt riktiga att avsluta demonstrationerna och finna andra former för att fortsätta protesterna. Det är dock mycket möjligt att nya demonstrationer kommer inom kort. Bill Bishop spekulerar i att viktiga politiska händelser i oktober-november kan ge protesterna en nyantändning: It seems likely that the protests will surge again, and if you are looking for possible dates October 20-23, when the Communist Party of China (CPC) holds the Fourth Plenum of the 18th Party Congress in Beijing, or early November when Beijing hosts the APEC summit could be big dates for the protest movement.

En ny generation träder fram i Hongkong – Kina med Leijonhufvud

Göran Leijonhufvud skriver om hur en ny generation har trätt fram i Hongkong, med nya politiska krav. Sedan 1990-talet har Hongkongborna utvecklat en politisk protestkultur. De har varit tvungna eftersom varken de forna brittiska kolonialherrarna eller de nya herrarna i Peking har ansett dem vara mogna för full demokrati. De känner sig övergivna av båda. 

One killed in strong quake in China’s remote southwest – Reuters

En allvarlig jordbävning — 6,4 på richterskalan — har drabbat Yunnanprovinsen i sydvästra Kina, men med relativt begränsad skadeverkan. Hittills har endast en person rapporterats ha omkommit och 324 skadats.

Xi Thought Grabs Lion’s Share of Research Funding – China Digital Times

En majoritet av de ansökningar om forskningsanslag som i år har beviljats av den statliga fonden för samhällsvetenskap har gått till studier kring Xi Jinpings politik. Ett exempel på hur propagandan som lyfter fram Xi Jinping som partiets ”starkeman” även påverkar forskningen. The grants, some worth as much as 800,000 yuan (HK$1 million), are decided by the National Planning Office of Philosophy and Social Science. The organisation falls under the party’s Publicity Department and is headed by propaganda chief Liu Qibao . Despite that proximity to the censors, the office has previously shown a willingness to support a wider range of research proposals. But this year, five of the 12 top topics on the list to receive major funding are about Xi. And none of the chosen scholars has a published history of “Xi thought”, which suggests academics are pushing topics likely to get approval rather than ones in their area of expertise.

Villagers in land dispute learn martial arts to fend off paid thugs – SCMP

Invånarna i byn Yanjiao i provinsen Hebei lär sig den kinesiska kampstilen Wing Chun (uppmärksammad efter filmerna om Bruce Lees lärare Ip Man) för att kunna stå emot ”busar” som hyrs in av lokala fastighetsförvaltare för att driva in avgifter från lokalinvånarna. Efter att ha blivit påhoppad beslutade sig den lokale kampsportsentusiasten Ma Lianhua att göra något åt saken. After the attack, Ma decided to enlist some expert help. A 60-year-old wing chun master surnamed Pang came down from Beijing accompanied by three disciples. Pang’s lessons attracted hundreds of residents, and the thugs did not dare intervene. When thugs confronted Ma again, and began beating him, the situation was very different. Residents surrounded them, and eventually police stepped in to arrest thug leader Rong Xuefeng, for his own safety.