Kategoriarkiv: Fjärde Plenumet

Fjärde plenumet om Lagstyre (29 oktober 2014)

Xinhua har publicerat kommunikén från förra veckans fjärde plenum i sin helhet (VFL gick igenom delar av kommunikén den 24 oktober). “KKP Centralkommittés beslut angående några viktiga frågor kring det övergripande främjandet av landets styre i enlighet med lagen” består av sju övergripande rubriker under vilka olika aspekter av kommunistpartiets riktlinjer för reformer av rättsväsendet läggs fram:

I. Framhärda på vägen mot socialistiskt lagstyre med kinesiska förtecken, konstruera ett  system för socialistiskt lagstyre med kinesiska förtecken 

Kommunikéns första del är ideologisk och placerar det föreslagna projektet i en partihistorisk kontext. De obligatoriska referenserna till det tredje plenumet 1978 (som representerar startskottet för Deng Xiaopings reformer) och de föregående generalsekreterarnas ideologiska principer legitimerar de föreslagna förändringarna. De grundläggande principerna för ”socialistisk lagrätt med kinesiska förtecken” består utav de följande: kommunistpartiets ledarskap; folkets centrala position; allas likhet inför lagen, lagstyre (法) ska kombineras med ett moraliskt (德) styre (inklusive både ”socialistiska kärnvärden” och ”kinesisk traditionell moral”); Kinas verkliga förhållanden som startpunkt, det vill säga Kinas ”lagstyre” behöver inte nödvändigtvis se ut som lagstyre gör i andra länder utan ska ta hänsyn till inhemska förhållanden, ”kinesiska förtecken” och ”den kinesiska lagkulturens kärna”.

II. Förbättra det socialistiska lagsystemet med kinesiska förtecken där konstitutionen står i centrum, förstärk implementeringen av konstitutionen

Utöver byggandet av ett system för lagstyre (法治体系) så förespråkas även generella reformer av lagsystemet (法律体系). Implementeringen av konstitutionen ska förbättras och man ska göra det lättare för den nationella folkkongressens — Kinas högsta lagstiftande organ — att se till att konstitutionen efterföljs. Dessutom ska de generella kunskaperna om konstitutionen höjas, bland annat inrättas formellt den redan existerande ”konstitutionsdagen” den fjärde december.

Ett problem med att höja medborgarnas kunskaper om konstitutionen är att det inte är fritt fram för landets domstolar att referera till detta förhållandevis liberala dokument. Advokater och domare har inte rätt att tolka konstitutionen eller använda nationella lagar för att påvisa att lokala regelverk är ogiltiga, tolkningsföreträdet är i princip förbehållet den nationella folkkongressen, det finns således ingen klar separation mellan lagstiftande och verkställande makt. Om medborgares kunskaper om konstitutionen höjs utan en ökad maktfördelning, förstärkt normhierarki och möjligheter till någon form av konstitutionell prövning kan det potentiellt leda till ökad frustration istället för ökat lagstyre.

Lagstiftningen ska också förbättras i enlighet med ”demokratiska” och ”vetenskapliga” principer. Ekonomin lyfts fram som ett särskilt viktigt område, ”den socialistiska marknadsekonomin är till sin natur en ekonomi styrd i enlighet med lagen”. En av de viktigaste drivkrafterna bakom dessa reformer lär vara att förbättra miljön för privata investerare på den kinesiska marknaden och förbättra förutsägbarheten. Det gäller röra sig ifrån dagens Vilda Västern-liknande ekonomi där det är svårt att veta vad som gäller idag och nästintill omöjligt att veta vad som kommer att gälla imorgon.

III. Fördjupa insatserna för att främja administrering i enlighet med lagen, påskynda konstruktionen av en regering för lagrätt 

Myndigheterna ska utföra sina uppdrag i enlighet och med hjälp av lagen. En förstärkning av de normer och lagar som gäller för administrationen av landet ska leda till ett mera enhetligt och förutsägbart myndighetsarbete. Även de instanser som utformar policy ska i högre grad agera i enlighet med lagar och förordningar, liksom polisväsendet. Ökad översyn och fler restriktioner implementeras både inom myndigheter och partiet,  dessutom ska ökad transparens gälla på samtliga nivåer.

IV. Garantera att lagen är rättvis, förhöj lagens trovärdighet 

För att se till att lagen implementeras rättvist ska partiet och myndigheter främja domstolarnas och åklagarämbetets prestige och inte lägga sig i deras arbete. Politisk inblandning i domstolarnas arbete kommer att leda till disciplinåtgärder och rentav åtal om inblandningen leder till en felaktig dom.

Direkt och indirekt inblandning från partiet förekommer på alla nivåer av rättsväsendet, om dessa regler verkligen skulle efterföljas skulle det innebära en omfattande förändring av hur Kina styrs. Men det är ett stort om.

V. Öka medvetenheten kring lagstyre hos hela folket, främja konstruktionen av ett samhälle styrt av lagen 

En aspekt av lagstyre som ofta lyfts fram i internationella sammanhang är medborgarnas kunskap om sina rättigheter och för detta krävs såklart utbildning. Under rubrik nummer fem förespråkas insatser för att höja kunskaperna om lagen inom partiet och bland skolelever. Bland annat ska lektioner i lagstyre hållas i grundskolan.

Men som nämnts ovan är det ett problem att det i dagens läge kan vara mycket svårt för en medborgare att verkligen kunna utöva sina rättigheter, även om kunskapen finns. Att höja kunskapsnivån utan att förbättra möjligheterna för medborgarna att använda lagen mot makten kan vara farligt. Eventuellt är selektiv utbildning en del av hur detta ska hanteras: ”Det gäller att med bestämdhet etablera idén att makt innebär ansvar och att rättigheter innebär skyldigheter”. Det viktig är nog att medborgarna ska lära sig hur de ska följa lagen, inte hur de ska använda lagen för att påvisa systematiska orättvisor.

VI. Förstärk byggandet av lagrättens arbetstrupper

Rubrik nummer sex är tillägnad hur man ska få till stånd en professionalisering och specialisering av landets juridiska expertis. Det gäller så klart att ”sätta politisk och ideologisk konstruktion i första rummet” och utbilda juristerna i socialistiska kärnvärden och i hur de ska ”stödja partiets åtagande”.  De ska vara “lojala till landet, lojala till folket och lojala till partiet” men de ska också bli mer professionella och specialiserade med hjälp av ett förbättrat regelverk.

VII. Förstärk och förbättra partiets ledarskap över det genomgående främjandet av ett land styrt i enlighet med lagen 

Om det var någon som mot förmodan började fundera över om partiet verkligen hade så mycket med det här att göra, frukta inte! Hela den sista delen tillägnas  partiets ledarskap. Det slås fast att partiet ska styra i enlighet med lagen och konstitutionen, att partikadrer ska utbildas i lagen och i att ”tänka juridiskt” i sitt arbete, att armén ska styras i enlighet med lagen (för vilket den socialistiska principen om ”partiets absoluta ledarskap över armén” av någon anledning är särskilt viktigt) och att principen om ”ett land, två system” ska upprätthållas.

En punkt tillägnas partiets interna regelverk och disciplin, särskilt intressant med tanke på den pågående kampanjen mot korruption. Det står att alla överträdelser av partireglerna måste ”hanteras med stränghet” och att små misstag måste rättas till tidigt för att förhindra större misstag och att regelbrott blir till lagbrott. Partiet måste kämpa för att ”överkomma formalism, byråkratism, hedonism och överdåd” och korruption ska ”bestraffas hårt i enlighet med lagen och definitivt inte med mjuk hand.”

Hela kommunikén finns i engelsk översättning tack vare bloggen China Copyright and Media.

Som en liten brasklapp gäller det att påpeka att kommunikén består av ett gäng normativa uttalande om hur det ser ut idag och om möjliga reformer, det är inte en konkret handlingsplan. Om principerna som läggs fram skulle efterlevas på ett konsekvent sätt är det svårt att se att det inte skulle ha en enorm inverkan på Kinas politiska system. Men vi kan nog snarare förvänta oss gradvisa, försiktiga reformer inom vissa av de områden som tas upp i kommunikén.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Fjärde plenumet om lagstyre (24 oktober 2014)

Official Central Committee Communiqué on 4th Plenum – China Copyright and Media

Igår var sista dagen av det fjärde plenumet som hållits av kommunistpartiets artonde centralkommitté sedan den tog över för snart två år sedan. Temat för detta politiska toppmöte — som hålls bakom lyckta dörrar i Folkets Befrielsearmés Jingxi Hotell — var lagstyre (法治). China Copyright and Media har översatt den efter plenumet offentliggjorda kommunikén.

Under mötet utvärderades politbyråns arbete (som trots”betungande” omständigheter varit ”heltäckande”, ”effektivt”, ”orubbligt” och ”innovativt”) sedan det förra plenumet och ett policydokument med klatschiga rubriken ”KKP Centralkommittés beslut angående några viktiga frågor kring det övergripande främjandet av landets styre i enlighet med lagen”  (中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定) antogs.

Lagstyre ska enligt plenumet  ha en ”vägledande och standardiserande” verkan som är nödvändig för social rättvisa, ekonomisk utveckling, ekologiskt välbefinnande etc. Vägen dit går via ”ett förbättrat system av juridiska normer,  ett effektivt system för implementering av lagstyre, ett rigoröst system för tillsyn över lagstyre” men även ett förbättrat regelsystem inom partiet och en administration och regering som agerar i enlighet med lagen.

Plenumet lyfte även fram konstitutionen som bör ”stärkas och implementeras” och som ska utgöra ”kärnan” för ett ”socialistiskt rättssystem med kinesiska förtecken”. Konstitutionen, underströk man, garanterar även partiets ledande roll. ”Partiets ledarskap är det allra mest grundläggande särdraget för socialism med kinesiska förtecken” står det i kommunikén.

Därför är det inte heller överraskande att lagen beskrivs som ett ”verktyg för att styra landet” snarare än grundläggande principer som skulle vara överordnade partiets beslut eller begränsa regeringens makt. Istället är det viktigaste att se till att lagen, som den bestäms av partiets centrala ledarskap i Beijing, implementeras på samma sätt över hela landet: ”lagens livskraft ligger i dess implementering och lagens styrka är även den beroende av dess implementering”.

Här ser vi en länk till den omfattande kampanjen mot korruption som pågått de senaste två åren, det handlar om att stärka centralmakten genom att se till att nationella regler och lagar gäller även på regionalnivå, en inte så liten utmaning i ett land där en gigantisk byråkrati är utspridd över ett otroligt stort område.

Kommunikén nämner även landets jurister (”lagens arbetstrupper”) som ska vara ”lojala till landet, lojala till folket och lojala till partiet” men som också ska bli mer professionella och specialiserade med hjälp av ett förbättrat regelverk.

Den som tycker att denna kommuniké är svävande har helt rätt, men det gäller att komma ihåg att partiet sällan offentliggör några konkreta reformer i samband med sina plenum. Vad som är intressant är istället att se vad som står på agendan för tillfället och eventuellt spekulera i vilka områden där betydande reformer kan väntas inom den närmaste framtiden. Åtgärder för en ökad professionalisering bland juristerna och av domstolarna är en kvalificerad gissning, andra har föreslagit att partiets disciplinåtgärder kan komma att regleras i enlighet med lagen. Om vi roar oss med ren spekulation kan vi tänka oss att beskrivningen av konstitutionen som rättssystemets ”kärna” kan vara en indikation om en vilja att stärka normhierarkin, en fråga som har intresserat kinesiska jurister och rättsvetare sedan flera år tillbaka.

Promoting rule of law needs CPC leadership: communique – Xinhua

Xinhua väljer att lyfta fram partiets ledarskap som den viktigaste frågan som berördes av kommunikén: The document said the drive to promote the rule of law needs the CPC’s leadership while the CPC’s rule depends on the rule of law. The Party should take the lead in all aspects of promoting the rule of law. ”Only if the CPC rules the country in line with the law, will people’s rights as the master of the nation be realized and the state and social affairs be handled in line with law,” the statement said. The rule of law not only requires the CPC to rule the country in line with law but also to manage itself in line with Party rules and disciplines, it added.

China’s Fourth Plenum Communiqué: Little Sizzle, Less Steak – Chinese Law Prof Blog

Donald Clark från George Washington University ger sig på att tolka kommunikén: One intriguing proposal is to “make the trial the center” of litigation. In other words, matters litigated should be decided at the trial itself, not before the trial in opaque, out-of-court processes. At least in criminal trials, this would be a major change from the current practice, where a case typically does not get to the trial stage unless the authorities, including the court, are satisfied as to the defendant’s guilt. (The current conviction rate is over 99%.) A process of guilt determination is not necessarily unfair, of course, simply because it happens before a proceeding labeled “trial,” but make no mistake about it: the trial is at present more the effect than the cause of that determination.

China vows better rule of law, but no word of disgraced security chief – Reuters

Reuters rapporterar om plenumet och att, i motsats till vad nyhetsbyråns källor uppgav förra veckan, den pensionerade säkerhetsministern Zhou Yongkang inte uteslöts ur partiet, eller ens nämndes, under plenumet. Däremot uteslöts några andra partikadrer misstänkta för korruption eller disciplinbrott: However, the plenum did formalize previously approved expulsions of several officials and executives linked to Zhou and investigated for graft. They include Li Dongsheng, former vice minister of public security; Jiang Jiemin, the former head of the state asset regulator; and Wang Yongchun, former deputy head of state energy giant China National Petroleum Corporation. Others expelled included Yang Jinshan, deputy commander of the Chengdu Military Area Command of the People’s Liberation Army; Li Chuncheng, a former party boss of the southwestern city of Chengdu; and Wan Qingliang, the former party boss of the southern city of Guangzhou.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se