Fjärde plenumet om Lagstyre (29 oktober 2014)

Xinhua har publicerat kommunikén från förra veckans fjärde plenum i sin helhet (VFL gick igenom delar av kommunikén den 24 oktober). “KKP Centralkommittés beslut angående några viktiga frågor kring det övergripande främjandet av landets styre i enlighet med lagen” består av sju övergripande rubriker under vilka olika aspekter av kommunistpartiets riktlinjer för reformer av rättsväsendet läggs fram:

I. Framhärda på vägen mot socialistiskt lagstyre med kinesiska förtecken, konstruera ett  system för socialistiskt lagstyre med kinesiska förtecken 

Kommunikéns första del är ideologisk och placerar det föreslagna projektet i en partihistorisk kontext. De obligatoriska referenserna till det tredje plenumet 1978 (som representerar startskottet för Deng Xiaopings reformer) och de föregående generalsekreterarnas ideologiska principer legitimerar de föreslagna förändringarna. De grundläggande principerna för ”socialistisk lagrätt med kinesiska förtecken” består utav de följande: kommunistpartiets ledarskap; folkets centrala position; allas likhet inför lagen, lagstyre (法) ska kombineras med ett moraliskt (德) styre (inklusive både ”socialistiska kärnvärden” och ”kinesisk traditionell moral”); Kinas verkliga förhållanden som startpunkt, det vill säga Kinas ”lagstyre” behöver inte nödvändigtvis se ut som lagstyre gör i andra länder utan ska ta hänsyn till inhemska förhållanden, ”kinesiska förtecken” och ”den kinesiska lagkulturens kärna”.

II. Förbättra det socialistiska lagsystemet med kinesiska förtecken där konstitutionen står i centrum, förstärk implementeringen av konstitutionen

Utöver byggandet av ett system för lagstyre (法治体系) så förespråkas även generella reformer av lagsystemet (法律体系). Implementeringen av konstitutionen ska förbättras och man ska göra det lättare för den nationella folkkongressens — Kinas högsta lagstiftande organ — att se till att konstitutionen efterföljs. Dessutom ska de generella kunskaperna om konstitutionen höjas, bland annat inrättas formellt den redan existerande ”konstitutionsdagen” den fjärde december.

Ett problem med att höja medborgarnas kunskaper om konstitutionen är att det inte är fritt fram för landets domstolar att referera till detta förhållandevis liberala dokument. Advokater och domare har inte rätt att tolka konstitutionen eller använda nationella lagar för att påvisa att lokala regelverk är ogiltiga, tolkningsföreträdet är i princip förbehållet den nationella folkkongressen, det finns således ingen klar separation mellan lagstiftande och verkställande makt. Om medborgares kunskaper om konstitutionen höjs utan en ökad maktfördelning, förstärkt normhierarki och möjligheter till någon form av konstitutionell prövning kan det potentiellt leda till ökad frustration istället för ökat lagstyre.

Lagstiftningen ska också förbättras i enlighet med ”demokratiska” och ”vetenskapliga” principer. Ekonomin lyfts fram som ett särskilt viktigt område, ”den socialistiska marknadsekonomin är till sin natur en ekonomi styrd i enlighet med lagen”. En av de viktigaste drivkrafterna bakom dessa reformer lär vara att förbättra miljön för privata investerare på den kinesiska marknaden och förbättra förutsägbarheten. Det gäller röra sig ifrån dagens Vilda Västern-liknande ekonomi där det är svårt att veta vad som gäller idag och nästintill omöjligt att veta vad som kommer att gälla imorgon.

III. Fördjupa insatserna för att främja administrering i enlighet med lagen, påskynda konstruktionen av en regering för lagrätt 

Myndigheterna ska utföra sina uppdrag i enlighet och med hjälp av lagen. En förstärkning av de normer och lagar som gäller för administrationen av landet ska leda till ett mera enhetligt och förutsägbart myndighetsarbete. Även de instanser som utformar policy ska i högre grad agera i enlighet med lagar och förordningar, liksom polisväsendet. Ökad översyn och fler restriktioner implementeras både inom myndigheter och partiet,  dessutom ska ökad transparens gälla på samtliga nivåer.

IV. Garantera att lagen är rättvis, förhöj lagens trovärdighet 

För att se till att lagen implementeras rättvist ska partiet och myndigheter främja domstolarnas och åklagarämbetets prestige och inte lägga sig i deras arbete. Politisk inblandning i domstolarnas arbete kommer att leda till disciplinåtgärder och rentav åtal om inblandningen leder till en felaktig dom.

Direkt och indirekt inblandning från partiet förekommer på alla nivåer av rättsväsendet, om dessa regler verkligen skulle efterföljas skulle det innebära en omfattande förändring av hur Kina styrs. Men det är ett stort om.

V. Öka medvetenheten kring lagstyre hos hela folket, främja konstruktionen av ett samhälle styrt av lagen 

En aspekt av lagstyre som ofta lyfts fram i internationella sammanhang är medborgarnas kunskap om sina rättigheter och för detta krävs såklart utbildning. Under rubrik nummer fem förespråkas insatser för att höja kunskaperna om lagen inom partiet och bland skolelever. Bland annat ska lektioner i lagstyre hållas i grundskolan.

Men som nämnts ovan är det ett problem att det i dagens läge kan vara mycket svårt för en medborgare att verkligen kunna utöva sina rättigheter, även om kunskapen finns. Att höja kunskapsnivån utan att förbättra möjligheterna för medborgarna att använda lagen mot makten kan vara farligt. Eventuellt är selektiv utbildning en del av hur detta ska hanteras: ”Det gäller att med bestämdhet etablera idén att makt innebär ansvar och att rättigheter innebär skyldigheter”. Det viktig är nog att medborgarna ska lära sig hur de ska följa lagen, inte hur de ska använda lagen för att påvisa systematiska orättvisor.

VI. Förstärk byggandet av lagrättens arbetstrupper

Rubrik nummer sex är tillägnad hur man ska få till stånd en professionalisering och specialisering av landets juridiska expertis. Det gäller så klart att ”sätta politisk och ideologisk konstruktion i första rummet” och utbilda juristerna i socialistiska kärnvärden och i hur de ska ”stödja partiets åtagande”.  De ska vara “lojala till landet, lojala till folket och lojala till partiet” men de ska också bli mer professionella och specialiserade med hjälp av ett förbättrat regelverk.

VII. Förstärk och förbättra partiets ledarskap över det genomgående främjandet av ett land styrt i enlighet med lagen 

Om det var någon som mot förmodan började fundera över om partiet verkligen hade så mycket med det här att göra, frukta inte! Hela den sista delen tillägnas  partiets ledarskap. Det slås fast att partiet ska styra i enlighet med lagen och konstitutionen, att partikadrer ska utbildas i lagen och i att ”tänka juridiskt” i sitt arbete, att armén ska styras i enlighet med lagen (för vilket den socialistiska principen om ”partiets absoluta ledarskap över armén” av någon anledning är särskilt viktigt) och att principen om ”ett land, två system” ska upprätthållas.

En punkt tillägnas partiets interna regelverk och disciplin, särskilt intressant med tanke på den pågående kampanjen mot korruption. Det står att alla överträdelser av partireglerna måste ”hanteras med stränghet” och att små misstag måste rättas till tidigt för att förhindra större misstag och att regelbrott blir till lagbrott. Partiet måste kämpa för att ”överkomma formalism, byråkratism, hedonism och överdåd” och korruption ska ”bestraffas hårt i enlighet med lagen och definitivt inte med mjuk hand.”

Hela kommunikén finns i engelsk översättning tack vare bloggen China Copyright and Media.

Som en liten brasklapp gäller det att påpeka att kommunikén består av ett gäng normativa uttalande om hur det ser ut idag och om möjliga reformer, det är inte en konkret handlingsplan. Om principerna som läggs fram skulle efterlevas på ett konsekvent sätt är det svårt att se att det inte skulle ha en enorm inverkan på Kinas politiska system. Men vi kan nog snarare förvänta oss gradvisa, försiktiga reformer inom vissa av de områden som tas upp i kommunikén.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

En reaktion på “Fjärde plenumet om Lagstyre (29 oktober 2014)”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*