Xi Jinping Alice Bah Kuhnke

Xi Jinping vs Alice Bah Kuhnke om konsten

Inom loppet av ett par veckor presenterade först den kinesiske presidenten, tillika Kinas Kommunistpartis generalsekreterare, Xi Jinping sin syn på konst och litteratur i ett tal under Beijings litteratur- och konstforum, sedan presenterade miljöpartisten och nyblivne kulturministern Alice Bah Kuhnke sina visioner för kulturen. Det finns givetvis ingen direkt koppling, men en snabb jämförelse av retoriken är upplysande.

För miljöpartisten är kulturen en autonom organism — levande och ekologisk — som bubblar lite men som inte rör sig i någon särskild riktning. Inget kunde vara längre från kommunistledarens syn på saken; konstnärerna är tjänare åt folket (Xi vänder sig uttryckligen mot ”marknadens slavar”) och konsten ska representera den framåtsträvande nationen och tidsandan.

Det finns även intressanta paralleller. Kulturen presenteras som instrumental av båda två, antingen den är ett verktyg i folkets eller demokratins tjänst.

Konstens ställning:

ABK

“För människan och samhället är kulturen oumbärlig. Med ett oberoende kulturliv följer värden som inte kan överskattas. Som kulturminister är min främsta uppgift att skapa förutsättningar som ger kulturen möjlighet att självständigt utvecklas.” 

XJP

“[Xi Jingping] betonade att litteraturen och konsten utgör en framåtmarschernande eras hornstöt, de kan bäst representera det som kännetecknar en era och de kan bäst leda en eras stämning framåt. För att uppnå vårt kampmål, ”de två århundradena”, och för att realisera den kinesiska drömmen om den kinesiska nationens stora renässans, finns det ingen ersättning för den roll som litteraturen och konsten spelar, därmed kan litteratur- och konstarbetare verkligen sägas vara förebilder. De breda lagren av litteratur- och konstarbetare måste från sin upphöjda position förstå litteraturens och konstens ställning och roll, de måste förstå sitt eget historiska uppdrag och ansvar, de bör fortsätta att skapa med hänsyn till att sätta folket i centrum och sträva efter att skapa ännu fler framstående verk värdiga denna era, de ska främja den kinesiska själen, sammanföra Kinas krafter och uppmuntra folk av alla etniciteter i hela landet att marschera mot framtiden fulla av vigör och livskraft.”

Konstens uppgift:

ABK

”Se på konstarterna. Deras uttryck speglar människans väsen och känsloliv. Litteraturen och lyriken ger människans inre liv språklig dräkt, och när orden inte räcker till tar musiken vid. Eller bilden. Eller den sceniska gestaltningen. Konsten stimulerar intellekt och skaparkraft. Visst är det så att mat för dagen och tak över huvudet är en nödvändighet för människans omedelbara trygghet. Men för att människan ska känna mening och delaktighet behöver hon också intellektuell och själslig stimulans. Kulturen skapar just sådana processer. Den utmanar, får oss att ifrågasätta normer och skifta perspektiv. Möjligheten till kulturell bildning och kulturell delaktighet är därför en fråga om välfärd och demokrati.”

XJP

”Xi Jinping påpekade att det mest grundläggande för att främja litteraturen och konstens blomstring och utveckling är skapandet av framstående verk värdiga denna enastående nation och enastående era. Litteratur- och konstarbetare måste ständigt komma ihåg att det är skapandet som är deras centrala uppgift, skapelsen är grunden för deras existens, de bör skapa med ett lugnt sinne, sträva efter ständig förkovran och förse folket med själslig föda av högsta klass. Den centrala länken som binder samman all litteratur och konst måste vara skapandet av framstående verk, vi måste sträva mot att skapa ännu fler framstående verk som förmedlar dagens kinesiska värdegrund, som visar upp den kinesiska kulturens själ, som speglar kinesernas estetiska strävan och som på ett organiskt vis sammanför ideologi, konstnärligt värde och njutning.”

Politikens roll:

ABK

”Ett levande kulturliv tillhör grunden i ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Kulturen har också alltid haft en framskjuten position i Miljöpartiets politik. Många av kulturlivets organisationer kan vittna om hur Miljöpartiet arbetat för sådant som kulturskaparnas villkor, kultur i skolan, bibliotek, kulturell tillgänglighet, ett levande föreningsliv och ett oberoende medieutbud.”

XJP

”Först och främst poängterade [Xi Jinping] att det litterära och konstnärliga åtagandet är ett viktigt åtagande för Partiet och för folket, den litterära och konstnärliga frontlinjen är en viktig frontlinje för Partiet och för folket. De breda lagren av litteratur- och konstarbetare har sedan lång tid tillbaka hängivit sig åt litterära och konstnärliga skapelser, framträdanden, forskning och diffusion. Inom sina respektive områden har de arbetat flitigt och hårt, de har tjänat folket, de har nått uppenbara framgångar och de har gjort viktiga insatser. Genom allas gemensamma ansträngningar blommar hundra blommor i vårt lands litterära och konstnärliga trädgård och där finns otaligt med frukt; det är ett levande panorama över blomstring och utveckling. Xi Jinping uttryckte sin uppriktiga vördnad för hela landets litteratur- och konstarbetare.”

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

En reaktion på “Xi Jinping vs Alice Bah Kuhnke om konsten”

  1. Intressant jämförelse av de två olika extremiteter som Kina och Sverige faktiskt utgör. Med lite höftande kan man säga att det finns ingenstans där kulturarbetare är så mäktiga som i Sverige, och ingenstans där de är så förtryckta som i Kina.

    I Kina försöker makten skrämma kulturen till lydnad med hjälp av indirekt och dåligt maskerade uppmaningar. I Sverige försöker makten vinna över kulturen på sin sida med hjälp av fjäsk. Finns det någon som kan erbjuda ett mellanalternativ?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*