Etikettarkiv: plenum

Året som gick – rättssamhället

I en serie årskrönikor sammanfattar VFL Kinaåret 2015. Nedanstående text, skriven av Puck Engman, behandlar lag och rätt.

För det kinesiska rättssamhället har år 2015 varit ett år fullt av kontraster. På vissa håll har nya åtgärder stärkt rättsväsendet gentemot partiet, på andra har statens godtyckliga repression om något blivit värre.

Medan nya lagar har förbättrat skyddet för offer för våld i hemmet och för män som utsatts för sexuellt våld, verkar myndigheternas tidigare överseende attityd gentemot feminister ha förändrats i en oroväckande riktning. När polisen grep fem feministiska aktivister i samband med internationella kvinnodagen, var det ett tecken på att det kinesiska ledarskapet har lärt av sina ryska kollegor att feminismen kan vara farlig.

Å ena sidan ledde de senaste förändringarna av den kinesiska straffrätten till att nio brottsbeteckningar inte längre kan ge dödsstraff. Av allt att döma fortsätter avrättningarnas starkt avtagande trend i Kina. Eftersom den exakta siffran fortsätter att vara en statshemligheter går det bara att uppskatta antalet. Enligt den amerikanska organisationen Duihua har antalet dödsstraff sjunkit från 12 000 per år till 2 400 mellan 2002-2013. Dessutom har ett oroväckande antal dödsstraff utdömts efter snabba rättegångar i det som i den kinesiska propagandan heter ”folkkriget mot terrorismen”, ett krig som till största delen utspelar sig i den västliga regionen Xinjiang.

De senaste årens reformer av den kinesiska processrätten har fortsatt. Bland annat har en reformplan utarbetats enligt vilken åklagarämbetet i tretton olika provinser under en testperiod ska få befogenhet att  på egen hand väcka åtal i allmänhetens intresse. Detta, tillsammans med att Högsta Folkdomstolen anser att vissa miljöorganisationer bör få motsvarande befogenheter, indikerar att man vill låta domstolarna ta ett större ansvar i åtgärdandet av diverse samhällsproblem. Men i kontrast till detta har kommunistpartiets repressiva kampanj mot samhällsmedvetna jurister fortsatt, nu senast genom domen mot Pu Zhiqiang.

För att förstå dessa motsättningar och hur lagåret 2015 har sett ut, kan det vara bra att börja redan i oktober 2014. Det var då Xi Jinpings kommunistparti höll sitt fjärde plenum, bakom lyckta dörrar på arméhotellet Jingxi. Överst på mötesagendan var ämnet lagstyre (法治). Ökat lagstyre framställs i Kina som en av Xi Jinpings främsta ambitioner, men kritikerna menar att när kommunistpartiet säger styra i enlighet med lagen, menar de egentligen styra med hjälp av lagen.

Den begränsade insynen i kommunistpartiets beslutsprocess har öppnat upp för skilda meningar om vad mötet egentligen har haft för betydelse. Den kommuniké som skickades ut efter plenumet var så pass vag att diverse experter kunde projicera lite vad som helst, deras diverse tolkningar säger mer om hur de själva bedömer situationen i Kina än om mötets dagordning.

Hur som helst annonserades över 180 specifika reformförslag i samband med plenumet. I mångt och mycket har 2015 därför kommit att handla om hur dessa förslag omsatts i konkreta åtgärder.

Värda att nämna är de pilotprojekt som lanserats i sex olika provinser och städer för att testa nya juridiska reformåtgärder på en mindre skala. Beslutet om pilotprojekten kom redan 2014 och fattades av en särskilt arbetsgrupp ledd av president Xi Jinping själv.

Bland de sex regioner där dessa ambitiösa reformprojektet ska testat märks Shanghai. Att staden redan sedan tidigare har en särskild zon tillägnad reformer inom finanssektorn belyser en av de främsta motiven till de juridiska reformer i Kina: att behålla investerare, företag och kapital i landet.

Men ändå är det något med den enkla globaliseringssagan – enligt vilken handel mellan länder i sig självt leder till att liberala rättssamhällen poppar upp världen över – som inte verkar stämma i fallet Kina.

En som har undersökt detta är forskaren Yuhua Wang som i en bok publicerad under det gångna året frågar sig varför en auktoritär regim som den kinesiska någonsin skulle gå med på att ”binda sina händer” genom att främja rule of law. 

Wang ser auktoritärt lagstyre som resultatet av en outtalad förhandling mellan inflytelserika grupper i samhället och staten. Detta sätt att se saken leder honom till en inte helt oväntad, men övertygande, slutledning: stater kan tvingas att ”binda sina händer” och införa partiellt lagstyre inom särskilda sektorer, för att på så sätt försäkra sig om fortsatt samarbete från mäktiga grupper i samhället. Men sådana strategiska åtgärder leder inte nödvändigtvis till övergripande reformer i samma riktning.

Om Kina till exempel gör det lättare för företag att lösa sina tvister i oberoende domstolar så betyder inte detta att kommunistpartiet kommer att tillåta att domstolarna agerar med samma oberoende i andra rättsfall. Enligt Wang har alltså utländska investeringar en direkt inverkan inom den ekonomiska sektorn, men knappt någon alls när det kommer till politiska rättigheter.

Yuhua Wangs forskning är ett exempel på hur viktigt det är att förstå att det kinesiska rättsväsendet fungerar olika beroende både på vilken del av landet och vilken typ av fall vi talar om.

Att Shanghai samtidigt går i bräschen för både finansiella och juridiska reformer belyser den geografiska dimensionen. Som den främsta bland rika kuststäder, har staden gått särskilt långt i sitt välkomnande av utländska investerare, vilket följaktligen gör den till den perfekta kandidaten för att testa partiets lagstyre med kinesiska förtecken.

Men parallellt med att Shanghai fortsätter att öppna upp sig för omvärlden, stänger sig vissa områden allt mer. Cyperspace är ett sådant område.

Det kinesiska ledarskapet har på senare år i allt högre grad betonat att internet är en del av det nationella territoriet och bör styras så. Cybersuveränitet, kallar man (tillsammans med Ryssland) idéen om att internet bör styras genom regionala överenskommelser och enligt nationella regelverk. Denna vision står i skarp kontrast till hur internet organiseras idag, i enlighet med internationella (mestadels amerikanska) principer och gemensamma konventioner.

Visionen märks tydligt i det lagförslag angående cybersäkerhet som sågs över av den nationella folkkongressen i juli. Detta dokument bestående av 68 artiklar fastställer de kinesiska myndigheternas befogenheter att upprätthålla ”samhällsordning”, bland annat genom ”informationshantering” (dvs. censur). Lagförslaget ger även myndigheterna rätt att i nödfall helt kapa kopplingen till internet i en region – något som redan har skett i Xinjiang – för att värna den nationella säkerheten.

Just Xinjiang är en annan av de platser där lagen appliceras annorlunda än i resten av Kina, vilket rättfärdigas av det pågående kriget mot terrorism. Liksom i Paris, har undantagstillståndet i Xinjiang normaliserats. I december klubbades en ny antiterrorlag igenom som utökar lagutrymmet för övervakning, censur och polisiärt våld i kampen mot terrorism. Men vad som egentligen kan kallas terrorism i lagens mening är inte helt tydligt. Human Rights Watch har varnat för att lagens definition är ”farligt vag och öppen”.

I sista stund skrotade man förslaget om att företag skulle tvingas installera ”bakdörrar” som skulle ge myndigheterna enorma möjligheter att komma åt uppgifter i terrormål. Denna eftergift ger ökad trovärdighet åt Yuhua Wangs argument om att den kinesiska staten är beredd att gå vissa intressegrupper till mötes, utan att det för den delen leder till bättre rättssäkerhet generellt.

Terrorismen utgör tillsammans med mutbrott och hot mot den nationella säkerheten tre specialfall inom kinesisk straffrätt. Dessa tre beteckningar appliceras generellt på ett icke-transparent vis, men med uppenbar inblandning från kommunistpartiet. Dessutom ges myndigheterna särskilda befogenheter för att hantera de som är misstänkta; dessa kan till exempel – helt lagligt –hållas på hemlig ort och förvägras kontakt med en advokat. Risken för att misstänkta torteras eller på andra sätt tvingas erkänna brott kan i dessa fall bedömas som förhållandevis stor.

I ett fall från slutet av 2015 verkar det som att fastlandskinesiska myndigheter inte bara har agerat utanför lagen, men de kan även ha överskridit sina befogenheter genom att göra insatser Hongkong och Thailand. I oktober försvann nämligen fyra medarbetare hos ett Hongkong-förlag. Tre försvann i södra Kina, medan den fjärde, den svenske medborgaren Gui Minhai, verkar ha kidnappats från sitt hem i Thailand.

Misstanken om att de fyra har tillhandahållits av kinesisk polis – möjligtvis på grund av en bok om Xi Jinpings privatliv – stärktes ytterligare i slutet av december, när en  kollega meddelade att han var i Shenzhen för att hjälpa den polisen i en utredning. Hur han kommit från Hongkong till Shenzhen är fortfarande oklart, i synnerhet då fastlandskinesiska myndigheter saknar befogenhet att göra gripanden i Hongkong, men det var knappast av egen fri vilja.

Det är undantagen som dessa som gör det så svårt att på ett meningsfullt sätt sammanfatta läget för det kinesiska rättsväsendet i slutet av år 2015. Möjligen skulle vissa säga att det ändå skett en generell förbättring, undantagen och oegentligheterna till trots. Men det vore att ignorera hur undantagen har normaliserats och i vissa fall även fått laga kraft.

Istället kan vi tänka oss att rättsstaten endast existerar fläckvis, lite här och där i Kina. På dess insida blir möjligheterna till en rättvis juridisk prövning gradvis fler, men på utsidan är det undantagen som är det normala.

 

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Onsdag 5 november 2014

If You Want Rule of Law, Respect Ours – Foreign Policy

Kinas ambassadör till USA, Cui Tiankai, ger en intervju till Foreign Policy inför Barack Obamas besök till Beijing nästa vecka. Ambassadören ger bland annat sin syn på protesterna i Hongkong där ”det finns individer och organisationer i USA som verkligen är inblandade i situationen”. Enligt Cui är det ”lagstyre” som Hongkong behöver, inte demokrati. Since late September, Beijing has been facing a mini-crisis in Hong Kong, where thousands have protested for the right to be more involved in the election process, which is supposed to change to universal suffrage in 2017. ”The issue in Hong Kong is not democracy. It’s the rule of law, whether people should respect and maintain rule of law, or whether they should try to hurt it,” Cui said. ”People’s normal life and social order is disrupted. This is hurting the rule of law in Hong Kong. Without rule of law, there’s no democracy.

Fourth Plenum Has Opened Up Discourse on Constitutionalism, Governance – Brookings

Den institutionelle optimisten Cheng Li tycker att det fjärde plenumets tema — styre i enlighet med konstitutionen och lagen — ligger helt rätt i tiden och han hoppas att reformer av rättsväsendet ska kunna utgöra ett långsiktigt komplement till kampen för att stävja korruptionen. Despite the failure of the recent plenum to point to philosophical and ideological change in the CCP’s governance of China, it outlines some important legal reforms. In particular, its establishment of circuit courts, which will operate across administrative regions, will bolster judicial independence. This change, along with development of a mechanism to keep records of officials who interfere in judicial cases, will ostensibly limit the party’s influence in legal affairs. The plenum also highlights the imperative for professional training of lawmakers, judges and prosecutors and initiates a liability accounting system to hold officials accountable for poor decisions.

China says probe into disgraced security chief could take time – Reuters

En av Kinas biträdande justitieministrar har gjort ett offentligt uttalande om utredningen av den pensionerade säkerhetsministern Zhou Yongkang. Den korruptionsmisstänkte Zhou uppges fortfarande utredas av partiets interna disciplininspektion och har alltså inte lämnats över till rättsväsendet ännu. Ingen av de som tidigare åtalats för korruption har varit lika högt uppsatta som Zhou Yongkang och det faktum att han haft ett enormt inflytande och betydande nätverk gör det säkerligen svårt att utreda honom utan att skapa motsättningar inom partiet eller att fallet blir alldeles för stort. Zhang Sujun, a deputy justice minister, said the investigation was still in the hands of the Central Commission for Discipline Inspection – the party’s anti-graft watchdog – in rare public comments on the case. ”The investigation is still ongoing because we are going to review and investigate the case according to the law and also pay attention to evidence, so this process may be a long process, but also a more serious and responsible process,” Zhang told a news conference. ”I believe that once the relevant authorities have done their probe, they will definitely announce it to the public in an appropriate way via an appropriate channel.”

Still much uncertainty about Abe-Xi summit talks in Beijing – The Asahi Shimbun

Bland de som kommer till Beijing nästa vecka för Asia-Pacific Economic Cooperation forum finns Japans premiärminister Shinzo Abe. Men trots den senaste tidens försök att förbättra den inflammerade relationen länderna emellan är det osäkert om det kommer vara möjligt för Shinzo Abe att träffa den kinesiske presidenten Xi Jinping för enskilda samtal. While he has said repeatedly he wants to hold a meeting with Xi, Abe has also made clear that he will not agree to any preconditions to achieve that goal. A high-ranking government official said Abe’s posture reflects his thinking that a meeting may well not be held. And this is one of the reasons Beijing harbors deep-rooted doubts about Abe. With the APEC conference looming, the Chinese Foreign Ministry held a symposium on Oct. 29. Asked about the possibility of an Abe-Xi meeting, Chinese Foreign Minister Wang Yi said, ”We have a practice of being hospitable to all visitors.” At the same time, Wang added, ”It is a fact that issues and hurdles exist and those cannot be avoided.”

How Obama Should Approach Xi in Beijing – Brookings

Sex amerikanska forskare ger sin syn på hur relationen mellan Kina och USA ser ut för tillfället och vilka frågor president Barack Obama bör lyfta i samtal med sin motpart Xi Jinping när de möts under Asia-Pacific Economic Cooperation forum nästa vecka. David Shambaugh: The U.S.-China relationship has exhibited both elements of cooperation and competition for fifty years since President Nixon made his historic visit to China. Until 2009 cooperation was the dominant feature, but since that time competition is now the dominant feature. The competition is comprehensive–across the diplomatic, economic, political, ideological, cultural (soft power), military/strategic, bilateral, regional, and (increasingly) global domains. The single greatest challenge to both nations for the foreseeable future is to manage this competition–without allowing it to bleed increasingly into a full adversarial relationship, while making every possible effort to expand the zone of cooperation between these two great powers. This will not be easy, given an array of factors and influences, but both presidents and both nations must do everything possible to achieve a cooperative–rather than adversarial–future together. 

China develops anti-drone laser – Xinhua

Xinhua hävdar att Kinas akademi för teknisk fysik har genomfört framgångsrika tester av en laser utvecklad för att skjuta ned drönare. Den amerikanska militären utvecklar liknande teknologi, här är en videodemonstration av Boeings antiraketlaser. Characterized by its speed, precision and low noise, the system is designed to destroy unmanned, small-scale drones flying within an altitude of 500-m and at a speed below 50m/s, it said.

Fjärde plenumet om Lagstyre (29 oktober 2014)

Xinhua har publicerat kommunikén från förra veckans fjärde plenum i sin helhet (VFL gick igenom delar av kommunikén den 24 oktober). “KKP Centralkommittés beslut angående några viktiga frågor kring det övergripande främjandet av landets styre i enlighet med lagen” består av sju övergripande rubriker under vilka olika aspekter av kommunistpartiets riktlinjer för reformer av rättsväsendet läggs fram:

I. Framhärda på vägen mot socialistiskt lagstyre med kinesiska förtecken, konstruera ett  system för socialistiskt lagstyre med kinesiska förtecken 

Kommunikéns första del är ideologisk och placerar det föreslagna projektet i en partihistorisk kontext. De obligatoriska referenserna till det tredje plenumet 1978 (som representerar startskottet för Deng Xiaopings reformer) och de föregående generalsekreterarnas ideologiska principer legitimerar de föreslagna förändringarna. De grundläggande principerna för ”socialistisk lagrätt med kinesiska förtecken” består utav de följande: kommunistpartiets ledarskap; folkets centrala position; allas likhet inför lagen, lagstyre (法) ska kombineras med ett moraliskt (德) styre (inklusive både ”socialistiska kärnvärden” och ”kinesisk traditionell moral”); Kinas verkliga förhållanden som startpunkt, det vill säga Kinas ”lagstyre” behöver inte nödvändigtvis se ut som lagstyre gör i andra länder utan ska ta hänsyn till inhemska förhållanden, ”kinesiska förtecken” och ”den kinesiska lagkulturens kärna”.

II. Förbättra det socialistiska lagsystemet med kinesiska förtecken där konstitutionen står i centrum, förstärk implementeringen av konstitutionen

Utöver byggandet av ett system för lagstyre (法治体系) så förespråkas även generella reformer av lagsystemet (法律体系). Implementeringen av konstitutionen ska förbättras och man ska göra det lättare för den nationella folkkongressens — Kinas högsta lagstiftande organ — att se till att konstitutionen efterföljs. Dessutom ska de generella kunskaperna om konstitutionen höjas, bland annat inrättas formellt den redan existerande ”konstitutionsdagen” den fjärde december.

Ett problem med att höja medborgarnas kunskaper om konstitutionen är att det inte är fritt fram för landets domstolar att referera till detta förhållandevis liberala dokument. Advokater och domare har inte rätt att tolka konstitutionen eller använda nationella lagar för att påvisa att lokala regelverk är ogiltiga, tolkningsföreträdet är i princip förbehållet den nationella folkkongressen, det finns således ingen klar separation mellan lagstiftande och verkställande makt. Om medborgares kunskaper om konstitutionen höjs utan en ökad maktfördelning, förstärkt normhierarki och möjligheter till någon form av konstitutionell prövning kan det potentiellt leda till ökad frustration istället för ökat lagstyre.

Lagstiftningen ska också förbättras i enlighet med ”demokratiska” och ”vetenskapliga” principer. Ekonomin lyfts fram som ett särskilt viktigt område, ”den socialistiska marknadsekonomin är till sin natur en ekonomi styrd i enlighet med lagen”. En av de viktigaste drivkrafterna bakom dessa reformer lär vara att förbättra miljön för privata investerare på den kinesiska marknaden och förbättra förutsägbarheten. Det gäller röra sig ifrån dagens Vilda Västern-liknande ekonomi där det är svårt att veta vad som gäller idag och nästintill omöjligt att veta vad som kommer att gälla imorgon.

III. Fördjupa insatserna för att främja administrering i enlighet med lagen, påskynda konstruktionen av en regering för lagrätt 

Myndigheterna ska utföra sina uppdrag i enlighet och med hjälp av lagen. En förstärkning av de normer och lagar som gäller för administrationen av landet ska leda till ett mera enhetligt och förutsägbart myndighetsarbete. Även de instanser som utformar policy ska i högre grad agera i enlighet med lagar och förordningar, liksom polisväsendet. Ökad översyn och fler restriktioner implementeras både inom myndigheter och partiet,  dessutom ska ökad transparens gälla på samtliga nivåer.

IV. Garantera att lagen är rättvis, förhöj lagens trovärdighet 

För att se till att lagen implementeras rättvist ska partiet och myndigheter främja domstolarnas och åklagarämbetets prestige och inte lägga sig i deras arbete. Politisk inblandning i domstolarnas arbete kommer att leda till disciplinåtgärder och rentav åtal om inblandningen leder till en felaktig dom.

Direkt och indirekt inblandning från partiet förekommer på alla nivåer av rättsväsendet, om dessa regler verkligen skulle efterföljas skulle det innebära en omfattande förändring av hur Kina styrs. Men det är ett stort om.

V. Öka medvetenheten kring lagstyre hos hela folket, främja konstruktionen av ett samhälle styrt av lagen 

En aspekt av lagstyre som ofta lyfts fram i internationella sammanhang är medborgarnas kunskap om sina rättigheter och för detta krävs såklart utbildning. Under rubrik nummer fem förespråkas insatser för att höja kunskaperna om lagen inom partiet och bland skolelever. Bland annat ska lektioner i lagstyre hållas i grundskolan.

Men som nämnts ovan är det ett problem att det i dagens läge kan vara mycket svårt för en medborgare att verkligen kunna utöva sina rättigheter, även om kunskapen finns. Att höja kunskapsnivån utan att förbättra möjligheterna för medborgarna att använda lagen mot makten kan vara farligt. Eventuellt är selektiv utbildning en del av hur detta ska hanteras: ”Det gäller att med bestämdhet etablera idén att makt innebär ansvar och att rättigheter innebär skyldigheter”. Det viktig är nog att medborgarna ska lära sig hur de ska följa lagen, inte hur de ska använda lagen för att påvisa systematiska orättvisor.

VI. Förstärk byggandet av lagrättens arbetstrupper

Rubrik nummer sex är tillägnad hur man ska få till stånd en professionalisering och specialisering av landets juridiska expertis. Det gäller så klart att ”sätta politisk och ideologisk konstruktion i första rummet” och utbilda juristerna i socialistiska kärnvärden och i hur de ska ”stödja partiets åtagande”.  De ska vara “lojala till landet, lojala till folket och lojala till partiet” men de ska också bli mer professionella och specialiserade med hjälp av ett förbättrat regelverk.

VII. Förstärk och förbättra partiets ledarskap över det genomgående främjandet av ett land styrt i enlighet med lagen 

Om det var någon som mot förmodan började fundera över om partiet verkligen hade så mycket med det här att göra, frukta inte! Hela den sista delen tillägnas  partiets ledarskap. Det slås fast att partiet ska styra i enlighet med lagen och konstitutionen, att partikadrer ska utbildas i lagen och i att ”tänka juridiskt” i sitt arbete, att armén ska styras i enlighet med lagen (för vilket den socialistiska principen om ”partiets absoluta ledarskap över armén” av någon anledning är särskilt viktigt) och att principen om ”ett land, två system” ska upprätthållas.

En punkt tillägnas partiets interna regelverk och disciplin, särskilt intressant med tanke på den pågående kampanjen mot korruption. Det står att alla överträdelser av partireglerna måste ”hanteras med stränghet” och att små misstag måste rättas till tidigt för att förhindra större misstag och att regelbrott blir till lagbrott. Partiet måste kämpa för att ”överkomma formalism, byråkratism, hedonism och överdåd” och korruption ska ”bestraffas hårt i enlighet med lagen och definitivt inte med mjuk hand.”

Hela kommunikén finns i engelsk översättning tack vare bloggen China Copyright and Media.

Som en liten brasklapp gäller det att påpeka att kommunikén består av ett gäng normativa uttalande om hur det ser ut idag och om möjliga reformer, det är inte en konkret handlingsplan. Om principerna som läggs fram skulle efterlevas på ett konsekvent sätt är det svårt att se att det inte skulle ha en enorm inverkan på Kinas politiska system. Men vi kan nog snarare förvänta oss gradvisa, försiktiga reformer inom vissa av de områden som tas upp i kommunikén.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

Fjärde plenumet om lagstyre (24 oktober 2014)

Official Central Committee Communiqué on 4th Plenum – China Copyright and Media

Igår var sista dagen av det fjärde plenumet som hållits av kommunistpartiets artonde centralkommitté sedan den tog över för snart två år sedan. Temat för detta politiska toppmöte — som hålls bakom lyckta dörrar i Folkets Befrielsearmés Jingxi Hotell — var lagstyre (法治). China Copyright and Media har översatt den efter plenumet offentliggjorda kommunikén.

Under mötet utvärderades politbyråns arbete (som trots”betungande” omständigheter varit ”heltäckande”, ”effektivt”, ”orubbligt” och ”innovativt”) sedan det förra plenumet och ett policydokument med klatschiga rubriken ”KKP Centralkommittés beslut angående några viktiga frågor kring det övergripande främjandet av landets styre i enlighet med lagen”  (中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定) antogs.

Lagstyre ska enligt plenumet  ha en ”vägledande och standardiserande” verkan som är nödvändig för social rättvisa, ekonomisk utveckling, ekologiskt välbefinnande etc. Vägen dit går via ”ett förbättrat system av juridiska normer,  ett effektivt system för implementering av lagstyre, ett rigoröst system för tillsyn över lagstyre” men även ett förbättrat regelsystem inom partiet och en administration och regering som agerar i enlighet med lagen.

Plenumet lyfte även fram konstitutionen som bör ”stärkas och implementeras” och som ska utgöra ”kärnan” för ett ”socialistiskt rättssystem med kinesiska förtecken”. Konstitutionen, underströk man, garanterar även partiets ledande roll. ”Partiets ledarskap är det allra mest grundläggande särdraget för socialism med kinesiska förtecken” står det i kommunikén.

Därför är det inte heller överraskande att lagen beskrivs som ett ”verktyg för att styra landet” snarare än grundläggande principer som skulle vara överordnade partiets beslut eller begränsa regeringens makt. Istället är det viktigaste att se till att lagen, som den bestäms av partiets centrala ledarskap i Beijing, implementeras på samma sätt över hela landet: ”lagens livskraft ligger i dess implementering och lagens styrka är även den beroende av dess implementering”.

Här ser vi en länk till den omfattande kampanjen mot korruption som pågått de senaste två åren, det handlar om att stärka centralmakten genom att se till att nationella regler och lagar gäller även på regionalnivå, en inte så liten utmaning i ett land där en gigantisk byråkrati är utspridd över ett otroligt stort område.

Kommunikén nämner även landets jurister (”lagens arbetstrupper”) som ska vara ”lojala till landet, lojala till folket och lojala till partiet” men som också ska bli mer professionella och specialiserade med hjälp av ett förbättrat regelverk.

Den som tycker att denna kommuniké är svävande har helt rätt, men det gäller att komma ihåg att partiet sällan offentliggör några konkreta reformer i samband med sina plenum. Vad som är intressant är istället att se vad som står på agendan för tillfället och eventuellt spekulera i vilka områden där betydande reformer kan väntas inom den närmaste framtiden. Åtgärder för en ökad professionalisering bland juristerna och av domstolarna är en kvalificerad gissning, andra har föreslagit att partiets disciplinåtgärder kan komma att regleras i enlighet med lagen. Om vi roar oss med ren spekulation kan vi tänka oss att beskrivningen av konstitutionen som rättssystemets ”kärna” kan vara en indikation om en vilja att stärka normhierarkin, en fråga som har intresserat kinesiska jurister och rättsvetare sedan flera år tillbaka.

Promoting rule of law needs CPC leadership: communique – Xinhua

Xinhua väljer att lyfta fram partiets ledarskap som den viktigaste frågan som berördes av kommunikén: The document said the drive to promote the rule of law needs the CPC’s leadership while the CPC’s rule depends on the rule of law. The Party should take the lead in all aspects of promoting the rule of law. ”Only if the CPC rules the country in line with the law, will people’s rights as the master of the nation be realized and the state and social affairs be handled in line with law,” the statement said. The rule of law not only requires the CPC to rule the country in line with law but also to manage itself in line with Party rules and disciplines, it added.

China’s Fourth Plenum Communiqué: Little Sizzle, Less Steak – Chinese Law Prof Blog

Donald Clark från George Washington University ger sig på att tolka kommunikén: One intriguing proposal is to “make the trial the center” of litigation. In other words, matters litigated should be decided at the trial itself, not before the trial in opaque, out-of-court processes. At least in criminal trials, this would be a major change from the current practice, where a case typically does not get to the trial stage unless the authorities, including the court, are satisfied as to the defendant’s guilt. (The current conviction rate is over 99%.) A process of guilt determination is not necessarily unfair, of course, simply because it happens before a proceeding labeled “trial,” but make no mistake about it: the trial is at present more the effect than the cause of that determination.

China vows better rule of law, but no word of disgraced security chief – Reuters

Reuters rapporterar om plenumet och att, i motsats till vad nyhetsbyråns källor uppgav förra veckan, den pensionerade säkerhetsministern Zhou Yongkang inte uteslöts ur partiet, eller ens nämndes, under plenumet. Däremot uteslöts några andra partikadrer misstänkta för korruption eller disciplinbrott: However, the plenum did formalize previously approved expulsions of several officials and executives linked to Zhou and investigated for graft. They include Li Dongsheng, former vice minister of public security; Jiang Jiemin, the former head of the state asset regulator; and Wang Yongchun, former deputy head of state energy giant China National Petroleum Corporation. Others expelled included Yang Jinshan, deputy commander of the Chengdu Military Area Command of the People’s Liberation Army; Li Chuncheng, a former party boss of the southwestern city of Chengdu; and Wan Qingliang, the former party boss of the southern city of Guangzhou.

Puck Engman
puck.engman@vflnyheter.se

 

Måndag 20 oktober 2014

Idag inleder Kinas Kommunistpartis artonde centralkommitté sitt fjärde plenum på Jingxi Hotell, Beijing. Den nuvarande centralkommittén bildades i samband med den artonde partikongressen som ägde rum för snart två år sedan, då även Xi Jinping tog över som partiets generalsekreterare.

Plenumet som inleds idag är signifikativt då det är dedikerat åt att ”diskutera lagstyre, med målsättningen att påskynda konstruktionen av styre med hjälp av lagen” och att ”förbättra systemet för att främja landets social rättvisa”. Det är ett viktigt steg för att modernisera det kinesiska styrelseskicket, skriver den statliga nyhetsbyrån Xinhua.

Nyckelorden i Xinhuas rapportering är ”modernisering”, ”transparens” och ”social rättvisa”. Om lagstyre har ansetts utgöra en av grundpelarna för ett fungerande demokratiskt styrelseskick, verkar demokratisering inte vara främsta prioritet. Istället handlar det om att depolitisera styrelseskicket genom att lägga över mera ansvar på statens respektive partiets institutioner.

Även om reformer av rättsystemet annonserades redan i samband med den artonde partikongressen, har Xi Jinpings första två år vid makten framför allt präglats av en rad politiska kampanjer (masslinjen, kampen mot korruptionen inom partiet, kampanjen för att ”slå hårt” mot terrorismen i Xinjiang) där partiledningen mobiliserat landets institutioner från ovan, vilket är mer i linje med hur partiet styrt landet ”traditionellt” sett.

Folkets Dagblad basunerar ut att man nu ”öppnar en ny värld” där Kina styrs i enlighet med lagen. Lagstyre är denna eras ledord, fortsätter partitidningen och förklarar de storslagna ambitionerna:

”Överallt ska vi bygga upp ett välmående samhälle [小康社会] och realisera den kinesiska drömmen om den kinesiska nationens stora pånyttfödelse; överallt ska vi fördjupa reformerna och förbättra samt utveckla socialismen med kinesiska förtecken; vi ska höja partiets kapacitet att styra landet och standarden för detta styre; överallt måste vi verka för att styra landet i enlighet med lagen.”

Folkets dagblads kommentar nämner även demokratisering och rättvisa åt massorna. Tidningen skriver att lagstyre för landets medborgare innebär respekt för de traditionella konfucianska principerna ”rätt, etikett och moral” (法、礼、德), samtidigt som det stärker demokrati, leder till ett mera civiliserat och harmoniskt samhälle.

En av de viktigaste frågorna är i vilken grad detta ”lagstyre” kan leda till en tydligare maktfördelning och konkreta reformer för ett mer självständigt rättsystem. Detta är en fråga som kinesiska jurister kämpat för i åratal, men att det fortfarande är ovisst hur långt partiet kommer gå denna gång framgår av uttalanden från några framstående rättsvetare:

“If there is no proper explanation coming out of the session, anticipation would turn into frustration in a second,” said Ji Weidong, Dean of Shanghai Jiao Tong University’s KoGuan Law School, who said judicial independence is a prerequisite for rule of law.

China’s leadership should formally establish “judicial independence” as being central to the rule of law and the goal of reforms, as well as incorporating the concept of “constitutional rule” in governance, said Xu Xin, professor at the School of Law of the Beijing Institute of Technology.

“If these two principles cannot be established, the rest could only be small fixes and revisions that won’t solve the fundamental problems in the country’s legal system,” said Xu.

Hos ChinaFile svarar några specialister på det kinesiska rättsystemet på frågan: varför fokuserar partiet på lagstyre just nu? Bland annat spekuleras det om att rättsliga reformer kan vara kopplade till kampen mot korruption och att partiets interna procedurer för att utreda misstänkta kadrer kan komma att regleras i enlighet med lagen. Ian Belkin skriver:

While the anti-corruption campaign has broad popular support, it has created a great deal of uncertainty and anxiety among cadres and officials.  Some of that anxiety may be in part because there is very little “Rule of Law” in the way corruption offenses are investigated in China.  Investigations begin with detention of the official by the all-powerful “disciplinary and inspection” commission.  Suspects are held incommunicado under “shuanggui,” or “double designation,” so named because officials are ordered to appear at a designated time and a designated place.  They can be held for months or even years and subjected to repeated interrogation without any right to a lawyer or any right to refuse to answer questions.  They have no right to be brought before a court or to contest their detention.  In other words, the popular anti-corruption campaign uses a process that is virtually devoid of the Rule of Law.  Might the fourth plenum be an occasion to assure party cadres that corruption investigations will henceforth be conducted with some semblance of the Rule of Law?  

Dagens länkar:

Police and Protesters Clash in Hong Kong Ahead of Planned Talks – CDT

Graphics: Ghost Towns – Caixin

With Xi’s new power is collective leadership over? – East Asia Forum

Why China May Avoid a U.S.-Style Property Crash – WSJ

22 killed in attack in Xinjiang’s Kashgar area – Times of India

Noshörningshorn tappar efterfrågan – DI

Fredag 17 oktober 2014

Police Clear Mong Kok Encampments as Government Agrees to Talk – CDT

Tidigt på fredagsmorgonen stormade 800 poliser in för att avlägsna barrikader och tält vid protestlägren i kvarteret Mong Kok i Hongkong. De mötte mycket lite motstånd från de oberedda demonstranterna, varav många fortfarande sov. Strax innan polisinsatsen hade chefsminister Leung Chun-ying meddelat att hans administration är beredd att åter försöka få till samtal med studentrepresentanter, trots att man ställde in sådana samtal förra veckan (10 oktober). Leung said talks with the students had “to be based on the Basic Law and the decision by the National People’s Congress Standing Committee”. The decision ruled out public nomination of candidates, which is central to the students’ demands.“There is no issue of making a compromise or not. We can’t turn something unlawful into lawful,” Leung said.

China ”firmly opposed” to Japanese lawmakers’ Yasukuni Shrine visit – Xinhua

Kina uttrycker sitt starka motstånd mot 110 japanska politikers besök vid den kontroversiella Yasukunihelgedomen. Dessutom reagerar den kinesiska sidan på att den japanska premiärministern Shinzo Abe (som inte närvarade vid besöket) tidigare under dagen donerade ett masakakiträd till helgedomen. ”China is deeply concerned with and firmly opposed to the negative trend related to the Yasukuni Shrine in Japan,” said Foreign Ministry spokesman Hong Lei in a press release /…/ ”We urge Japan to properly deal with the issues with a responsible attitude, honor its commitments on historical issues, and regain trust from its Asian neighbors and the international community through concrete actions,” he said.

Chinese ambassador says Beijing pleased with Abe’s efforts to improve ties – The Asahi Shimbun

Kinas ambassadör till Japan sade tidigare i veckan att det kinesiska ledarskapet är ”positivt inställda” till den japanska premiärministern Sinzo Abes försök att förbättra relationen mellan länderna. “We are sensing changes in (the Japanese side’s recent) positive moves,” Chinese Ambassador Cheng Yonghua said during a speech in Tokyo.

Xi ‘Rule of Law’ Meeting Will Strengthen Communist Party – Bloomberg

Nästa vecka håller kommunistpartiets centralkommitté sitt fjärde plenum sedan den nya kommittén under generalsekreterare Xi Jinping tog över vid den artonde partikongressen för två år sedan. En av de viktigaste punkterna på dagordningen är hur folkrepubliken ska styras i enlighet med (eller med hjälp) av lagen. Dessutom kan vi förvänta oss att den före detta säkerhetsministern och pensionerade partitoppen Zhou Yongkang utesluts ur partiet i samband med mötet, vilket skulle öppna upp för att han åtalas för korruption.  “It is very important to distinguish between the rule of law, rule by law, and the politicized application of laws that ultimately serve and protect the rulers,” said Diamond. “You can’t have a rule of law ‘‘under the leadership’’ of one and only one party, which itself is above the rule of law”. Xi wants a well-functioning legal system to gain greater central control of China’s provinces and to impose discipline on party officials whose corruption has raised public discontent and social tension, according to Jerome Cohen, a professor of law at New York University who specializes in Chinese law.

How China’s Leaders Will Rule on the Law – ChinaFile

Juristen Carl Minzer menar att plenumets tema inte har något att göra med att förstärka rättsystemet på ett sätt som skulle balansera partiets makt, utan det är andra hänsyn som gör att kommunistpartiet är intresserad av lagstyre. Intresset för lagstyre härstammar enligt Minzer från tre målsättningar: hur rättsystemet kan hjälpa till att institutionalisera partiets makt efter omfattande kampanjer som kampen mot korruption, hur juridiska reformer och mera neutrala domstolar kan minska sociala motsättningar, hur ett reformerat rättsystem kan säljas in som del av ett specifikt kinesiskt rättsligt idéarv.

Where are all the women in China’s political system? – East Asia Forum

Hur kommer det sig att kvinnorna är så otroligt underrepresenterade inom den kinesiska politiken (23,4 procent i den nationella folkkongressen) trots att kommunistpartiet länge varit (retoriskt) positivt inställd till jämställdhet mellan könen, trots att folkrepubliken haft en nationell förening för främjandet av kvinnors rättigheter sedan 1949 och trots att kvinnor är representerade i (relativt) hög grad inom näringslivet? Professor Jude Howell vid London School of Economics försöker ge ett svar.

Xi Jinping’s Talks at the Beijing Forum on Literature and Art – China Copyright and Media

En sammanfattning av Xi Jinpings tal vid Beijings litteratur- och konstforum. Xi Jinping pointed out that promoting the flourishing and development of literature and art, in the end, requires the creation and production of excellent works that can live up to this great nation and these great times /…/ The creation and production of excellent works must be made into a central link of our literature and art work, and we must strive to produce even more excellent works that disseminate the value views of present-day China, reflect the spirit of Chinese culture, mirror the aesthetic pursuits of Chinese people, which organically integrate ideology, artistry and enjoyability.

Coming Out From the Cold: Beijing’s Gay Russians –  That’s Magazine

Trots att Kina inte kan sägas vara något föredöme vad gäller sexuella minoriteters rättigheter så har storstäder som Beijing, Shanghai, Wuhan med flera väl utvecklade communities som fungerar utan alltför mycket inblandning från myndigheterna eller allmänheten. Vadim is now part of a small but growing community of openly gay Russians in Beijing. Estimates from those we speak to put the figure between 200 to 500. In China’s capital Vadim can be frank about his sexuality in ways that might result in violent attacks at home.

Breaking Taboos: Chinese Diners Learn, Slowly, to Eat Alone – WSJ

Hur var det nu? ”Allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras”: In China, food and the act of communally eating together is at the centerpiece of culture. From family gatherings to business banquets, for Chinese people, eating with others is seen as a crucially important activity. But as more and more young Chinese migrate to big towns for jobs, that reality is changing for many. These days, many urban professionals live alone, sleep alone and, of course, eat alone much of time.

Onsdag 30 juli 2014

Investigation of Former Security Chief Zhou Yongkang Announced – CDT

Nu bekräftas officiellt vad rykten länge gjort gällande: den före detta säkerhetschefen och ledamoten i politbyråns ständiga utskott Zhou Yongkang är under utredning för ”allvarliga disciplinära överträdelser”. Utredningen av Zhou Yongkang är exceptionell och om han ställs inför rätta blir han den högst uppsatte politikern att prövas juridiskt sedan rättegången mot de fyras gäng 1981. Xinhua skriver: The downfall of a “big tiger” like Zhou could have a deterrent effect on Party members and corrupt officials who believe they are immune.According to the CCDI website, around 40 officials of provincial and ministerial level or higher have been investigated for corruption or other serious disciplinary violations since November 2012. 

Zhou Yongkang: oil boss who became China’s third most powerful man – The Guardian

The Guardian går igenom anklagelserna mot Zhou Yongkang och hans karriär inom kommunistpartiet och statsapparaten via den statliga oljeindustrin. Tidningen understryker Zhous”svårförstådda” övergång från oljeindustrin till provinsiell partisekreterare och säkerhetsansvarig.

CPC to hold key session on rule of law – Xinhua

Kommunistpartiets centralkommittés fjärde plenum, årets viktigaste politiska möte i Kina, kommer hållas i oktober, meddelades det via officiella kanaler efter ett möte på tisdagen. Plenumet kommer koncentrera sig på frågor kring att styra i enlighet med lagen. Eventuellt innebär att en nyckelfråga blir den om hur kampen mot korruption ska institutionaliseras och normaliseras i större utsträckning. It was agreed that the rule of law is a must if the country will attain economic growth, clean government, culture prosperity, social justice and sound environment, and realize the strategic objective of peaceful development.

Chinese police shoot dozens of attackers dead in Xinjiang region – The Guardian

Enligt statlig press har dussintals knivbärande personer skjutits ihjäl av polis när de attackerade i två städer i den västliga regionen Xinjiang. Flera människor ska ha kommit att skadas eller ha mist livet efter att ha blivit föremål för attackerna. Citing police, the official Xinhua news agency said on Tuesday that a gang armed with knives had first attacked a police station and government offices in the town of Elixku, in Shache county. Some then moved on to the nearby town of Huangdi, attacking civilians and setting fire to vehicles. Xinhua said dozens of people were killed or injured in the attacks, which took place on Monday, but gave no precise figures.

China Said to Allow Five Regions to Create Bad-Loan Firms – Bloomberg

Inom ramen för ett pilotprogram i Shanghai, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu och Anhui ska provinsiella myndigheter få starta kapitalförvaltningsföretag med ansvar för att köpa upp dåliga lån från olika finansinstitut, uppger källor till Bloomberg. Premier Li Keqiang is grappling with reining in credit risks following an unprecedented surge in lending since the global financial crisis. The local companies would be in addition to four national bad-loan managers, including China Cinda Asset Management Co. (1359), set up in 1999 to help clean up the banking industry.

China’s Banks Pose World’s Largest Systemic Risk – WSJ

En ny undersökning från en forskargrupp i New York visar att de kinesiska bankerna skulle behöva en gigantisk kapitalinjektion — närmare bestämt 526,2 miljarder dollar — för att klara av en fullt utvecklad finanskris. The V-lab uses data from publicly-listed banks to estimate how much additional capital would be needed to keep them solvent if stocks fell by at least 40% in six months. The exact methodology is explained in this research paper. It’s heavy going, but suffice to say it uses the banks’ balance sheets and stock prices to mimic the kind of stress tests central banks use to determine whether banks have enough capital to withstand financial storms on the same scale as the global financial crisis in 2008. 

I Kinas konst är allt och inget möjligt – SvD

Eva Aggeklint skriver i Svenska Dagbladet om utställningen av kinesiska konstnärer på Bildmuseet i Umeå. Utställningen är en samproduktion med konstmuseet M+ i Hongkong som fortfarande är under uppbyggnad. Både utställningen och Aggeklints recension relaterar (såklart) i synnerhet de åttio konstverken till den makropolitiska kontexten. Utställningen ”Right is wrong. Four decades of Chinese art from the M+ Sigg Collection” presenterar den kinesiska samtidskonsten i ett kronologiskt perspektiv. Titeln ger klara anspelningar på den speciella balans mellan frihetliga uttryck i ett ekonomiskt utvecklat land och de begränsningar som finns i en diktatur.